รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร
 
     
 
รวมพลังชาวบางแก้ว
ชื่นชมกับการ...รวมพลังชาวบางแก้ว... ที่ชาวบ้านร่วมมือกันเป็นเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตภัยทางด้านชายฝั่งและป่าชายเลนพังทลาย จากปัญหาคลื่นและลมทะเลรุนแรงมาอย่างยาวนาน
 

•รวมพลังสานก่อบริหาร

ร่วมจัดการชายฝั่งถิ่น"บางแก้ว"

หวังชุมชนถ้วนหน้าพาพราวแพรว

ตลอดแนวถิ่นฐานย่าน"แม่กลอง"

 

•อนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลน

ให้งามเด่นสดใสไปทั้งผอง

เกิดประโยชน์นานาค่าเนืองนอง

ตามครรลองต้องวิถีชีวิตเรา

 

•อีกแก้ไขป้องกันปวงปัญหา

การกัดเซาะสร้างเคราะห์มาคราก่อนเก่า

ลดคลื่นลมโถมถั่งครั้งนานเนา

ลืมความเศร้าร้าวรวดเจ็บปวดทรวง

 

•วางแผนการให้ดีใช้ที่ดิน

คนท้องถิ่นได้สิ่งดีที่ใหญ่หลวง

ทั้งทางตรงทางอ้อมพร้อมทั้งปวง

กาลเลยล่วงก้าวย่างอย่างยั่งยืน

 

•ส่งเสริมหาอาชีพเลี้ยงชีวิต

ตามที่คิดฝันไว้ไม่เป็นอื่น

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คลายกล้ำกลืน

พาสดชื่นสดใสให้ชุมชน

 

•เน้นรักษาให้ดียิ่งสิ่งแวดล้อม

ชุมชนพร้อมช่วยกันมุ่งมั่นผล

เหล่ามลพิษลดไปหายกังวล

ช่วยผู้คนแจ่มใสในชีวี

 

•เพิ่มบทบาทสตรีมีหลายด้าน

สร้างสรรค์งานการอยู่กินในถิ่นที่

ผลล้ำเลิศเกิดรักสามัคคี

ก่อผลดีคลายทุกข์สุขสำราญ

 

•หวังเครือข่ายพวกเราชาว"บางแก้ว"

ได้เพริศแพร้วร่วมกันมั่นประสาน

ช่วย"สมุทรสงคราม"งามตระการ

ด้วยชายฝั่งยั่งยืนนานเบิกบานทรวง

•ครูนิด วนศาสตร์  (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookfroest.com

แรงดลใจ:

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยก่อนหน้านั้นชาวบ้านได้เผชิญปัญหาด้านชายฝั่งและป่าชายเลนพังเสียหาย จากอิทธิพลของคลื่นและลมทะเลที่รุนแรงมาอย่างยาวนาน จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขวิกฤตการณ์กันเองมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมดำเนินงานที่หลากหลายเนื่องจากความเข้มแข็งของเครือข่าย แม้ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการและภาคเอกชนอยู่ในวงจำกัดก็ตาม

            ในปี พ.ศ. 2561 ทาง International Union for Conservation (IUCN),โครงการ Mangrove for the Future (MFF) และ เครือข่าย Marriottได้ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของชาวตำบลบางแก้วข้างต้น จึงได้สนับสนุนผ่านทาง มสธ. และ ทช. เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมตามความต้องการของเครือข่าย โดยเน้นการดำเนินงานใน 6 แผนงาน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูป่าชายเลน การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน การส่งเสริมรายได้ของชุมชนจากการประมงและทางเลือกอื่น ๆ การลดผลกระทบจากชุมชนและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

            จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "เครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม" เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและกิจกรรมที่จะดำเนินการของชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกิจกรรมรองรับการดำเนินงานใน 6 แผนงานข้างต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมทั้งอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมตามแผนงานอีกหลายด้านที่รอการดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ทั้งนี้ ใคร่ขอเชิญหน่วยงานที่ประสงค์ดำเนินโครงการในรูปแบบ CSR  (Corporate Social Responsibility) หรือการรับผิดชอบต่อสังคมได้เข้ามาร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายฯ ก็น่าจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายรวมทั้งสังคมชาวแม่กลองและประเทศชาติเป็นการต่อเนื่อง


Last updated: 2018-05-29 15:52:13


@ รวมพลังชาวบางแก้ว
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รวมพลังชาวบางแก้ว
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
862

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
861