ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
จัดที่ดินป่าไม้ยุค คสช.
มุ่งให้ประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐได้รับการจัดระบบและระเบียบ การถือครองที่ดินโดยสามารถอยู่อาศัยทำกินได้ แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างไร
 

 

•คทช.เร่งรัดจัดที่ดิน

เพื่อทำกินที่อยู่ผู้ยากไร้

นโยบายแน่ชัดประกาศไป

หวังช่วยให้คลายยากจนเกิดผลดี

•ในพื้นที่ป่าไม้หนีไม่พ้น

ช่วยชุมชนได้ถูกต้องครอบครองที่

เน้นรวมกลุ่มหากขายกันยึดทันที

ยกเว้นมีลูกหลานมอบกันไป

•ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ

มีสามด้านประสานกันมุ่งมั่นไว้

เพื่อให้ตอบสนองงานว่องไว

ให้ทันใจ คสช. อย่ารอรา

•กรมป่าไม้ให้จัดหาที่ดิน

เตรียมแผนที่ในท้องถิ่นให้ถ้วนหน้า

ฐานข้อมูลเน้นทำตามวิชา

แยกเขตป่าออกไปให้ชัดเจน

•กรมที่ดินจัดที่ดินทำกินอยู่

สำหรับผู้ยากไร้ให้ย้ำเน้น

ต้องจัดสรรทั้งหมดตามกฎเกณฑ์

อย่าเบี่ยงเบนต้องเคร่งครัดระมัดระวัง

•กรมส่งเสริมสหกรณ์รวมกลุ่มคน

ระดมพลส่งเสริมเพิ่มความหวัง

สร้างอาชีพพัฒนาพาจีรัง

ทั้งติดตั้งสาธารณูปโภคมี

•อีกกลไกแต่งตั้งยังแจ่มชัด

คทช.จังหวัดทุกถิ่นที่

บูรณาการงานทั้งหลายได้ผลดี

เพื่อชีวีที่แจ่มใสให้ประชา

•ฝากจัดการที่ดินด้วยจริงใจ

อย่าล้างผลาญป่าไม้ให้หมดค่า

สปก. สทก. ก่อนทำมา

เสร็จนายทุนพ่อค้าพาวอดวาย

•ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

คณะวนศาสตร์(16.00 น.4 มี.ค.59)

แรงดลใจ: 

บทสรุปจากการเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการเรื่อง การจัดการที่ดินป่าไม้ : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  ณ ห้องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 12 ปี คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ช่วงเวลา 13.30 น.-16.00 น. ที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้จัดขึ้นในโอกาสที่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยในภาคเช้ามีการเสวนาวิชาการอีกประเด็นหนึ่งคือ ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ป่า และในภาคค่ำเป็นการจัดงานสังสรรค์วันคืนสู่เหย้าของชาววนศาสตร์อีกด้วย

การจัดที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลยุค คสช.ได้เน้นดำเนินการโดยมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย อันเป็นการสร้างงานและอาชีพให้เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งยังมุ่งให้ประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐได้รับการจัดระบบและระเบียบ การถือครองที่ดินโดยสามารถอยู่อาศัยทำกินได้ แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างไร นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสงวน ปกป้อง ดูแลพื้นที่ป่าสมบูรณ์ รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของประเทศในอนาคต  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขึ้นมารับผิดชอบ ทั้งนี้ได้มีอนุกรรมการสำคัญได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน     (อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน(อธิบดีกรมที่ดินเป็นฝ่ายเลขานุการ) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นฝ่ายเลขานุการ) โดยมีคณะอนุกรรมการนโยบายจัดที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) เป็นฝ่ายดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดตน

ขอขอบพระคุณผู้แทนจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมเสวนาได้แก่ นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (ผู้แทนจากกรมป่าไม้) นางสาวยาจิตต์  สีมาพลกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน (ผู้แทนจากกรมที่ดิน) และนายจิรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์) ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านการจัดที่ดินป่าไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นอย่างดียิ่ง


Last updated: 2016-03-05 10:19:57


@ จัดที่ดินป่าไม้ยุค คสช.
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ จัดที่ดินป่าไม้ยุค คสช.
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,313

Your IP-Address: 18.232.179.37/ Users: 
1,311