รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
มองป่าไม้เวียตนาม (1)
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเวียดนามได้เพิ่มขึ้นจาก 28.5% ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 39.1% ในปี พ.ศ. 2552
 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง Restoration of Degraded Teresstrial Forest and Mangrove Forest Ecosystems in the ASEAN Region : Phase III ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project (AKECOP) ประเทศเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจการด้านป่าไม้ของแต่ละประเทศอันประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ศึกษาผลสำเร็จและความล้มเหลวในการฟื้นฟูป่าไม้ นำผลการเรียนรู้มาปรับใช้ในแต่ละประเทศตามความเหมาะสม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 17 คน  รวมระยะเวลาในการดูงานทั้งหมด 7 วัน

วันที่ 1: 27 มีนาคม 2554


ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจากทุกประเทศเดินทางถึงกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เข้าพักที่โรงแรม Cau Giay Hotel


วันที่ 2: 28 มีนาคม 2554

ช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียน และพิธีเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่ Forest Science Institute of Vietnam (FSIV) เปิดการประชุมโดย Dr. Luong Van Tien รองอธิบดี FSIV และ Dr. Ho Sang Kang เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการ AKECOP ประเทศเกาหลี หลังจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ และการรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาดูงานครั้งที่ 1 (ประเทศไทย) ของตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ และไทย ในช่วงบ่ายเป็นการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Xuan Thuy อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮานอย ประมาณ 150 กิโลเมตร สำหรับรายละเอียดในช่วงเช้ามีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ภาพรวมของ FSIV โดย Dr. Pham Duc Chien รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนฯ FSIV
 Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)
เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่วิจัย ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านป่าไม้ รวมทั้งให้การศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกด้วย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวางแผน (Science and Planning)  ฝ่ายบุคลากรองค์กรและบริหาร (Personal Organization and Administration)  และฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) มีบุคลากรรวม 600 คน มีศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 6 แห่ง และศูนย์นิเวศวิทยาเขต 9 เขต กระจายทั่วประเทศ

 

ภาพรวมการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม โดย Dr. Pham Duc Chien รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนฯ FSIV ประเทศเวียดนามมีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านป่าไม้ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ (Forestry Department) ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 มีหน้าที่หลักด้านการจัดการป่าไม้ และ FSIV มีหน้าที่หลักด้านการวิจัยป่าไม้  ทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาท้องถิ่น (MARD)

ประเทศเวียดนามมีพื้นที่ป่าไม้รวม 13.259 ล้านเฮคแตร์ หรือ 82.869 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2552 แบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ 10.339 ล้านเฮคแตร์ และสวนป่า 2.919 ล้านเฮคแตร์ การจำแนกป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้ แบ่งเป็น ป่าป้องกัน (protection forest) 34%  ป่าเพื่อผลผลิต (production forest) 52.5%  และป่าเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน (special use) 13.5% ทั้งนี้ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเวียดนามได้เพิ่มขึ้นจาก 28.5% ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 39.1% ในปี พ.ศ. 2552


ปัญหาด้านการป่าไม้ของประเทศเวียดนามคือ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติที่ลดลง  ผลผลิตของสวนป่าที่ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดของโรคและแมลง  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ขาดประสิทธิภาพ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ เหล่านี้


Last updated: 2011-06-11 14:06:30


@ มองป่าไม้เวียตนาม (1)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ มองป่าไม้เวียตนาม (1)
 
     
     
   
     
Untitled DocumentLFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
2,867

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
2,737