ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
 
     
 
มองป่าไม้เวียตนาม (3) จบ
ความสำเร็จของการป่าไม้ในจังหวัด Hoa Binh เป็นผลมาจากการเลือกชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
 

วันที่ 5 (สุดท้าย) : 1 เมษายน 2554

ช่วงเช้า ไปดูงานที่ป่าไม้จังหวัด Hoa Binh โดยมีรองผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดมาให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการป่าไม้ในจังหวัด Hoa Binh มีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้
จังหวัด Hoa Binh มีพื้นที่ป่าไม้ 334,000 เฮคแตร์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ 149,000 เฮคแตร์ พื้นที่สวนป่า 76,000 เฮคแตร์ และพื้นที่ว่างอีก 109,000 เฮคแตร์ จำแนกออกได้เป็นป่าป้องกัน 39%  ป่าเศรษฐกิจ 13% และป่าที่มีการใช้ประโยชน์เฉพาะ (special use forest) อีก 48%  พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 43.7% ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นปีละ 7,500-8,000 เฮคแตร์  และส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าธรรมชาติปีละ 210,000 เฮคแตร์  ความสำเร็จของการป่าไม้ในจังหวัด Hoa Binh เป็นผลมาจากการเลือกชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้มีการดูงานภาคสนามในแปลงทดลองการปลูกฟื้นฟูป่าไม้ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก AKECOP ประเทศเกาหลี ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 เป็นเวลา 3 ปี งานทดลองดังกล่าวเป็นการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ด้วยการปลูกอะคาเซียลูกผสม เสริมด้วยพรรณไม้ท้องถิ่น ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ได้รับผลตอบแทนจากการจ้างงานในการปลูกและดูแลรักษาแปลงทดลอง ปัจจุบันแปลงทดลองดังกล่าวอยู่ในการดูแลของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เนื่องจากโครงการวิจัยได้สิ้นสุดลง ทำให้ไม่มีงบประมาณในการดูแลรักษาแปลงทดลองต่อไป ซึ่งปัญหาในลักษณะดังกล่าว เป็นปัญหาที่พบทั่วไปในงานวิจัยด้านป่าไม้

หลังจากนั้น เดินทางไปดูสวนป่าซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (A/R CDM) มีขนาดพื้นที่ 309 เฮคแตร์ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาป่าไม้ (MARD)  JICA และบริษัทฮอนด้า  โดยมีเป้าหมายที่จะขายเนื้อไม้และคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  พรรณไม้ที่ปลูกได้แก่กระถินณรงค์และกระถินเทพา ระยะปลูก 2.0 x 2.5 เมตร โดยกำหนดรอบตัดฟันไว้ 17 ปี มีสมาชิกจำนวน 180 ครัวเรือน ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ้างงานภายใต้โครงการดังกล่าว สำหรับผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากจะต้องมีการประเมินอีกครั้งในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจะแบ่งให้กับสมาชิก ส่วนอีกร้อยละ 50 จะใช้ในการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่า

ช่วงบ่าย ไปดูการปลูกป่าภายใต้โครงการ RENFONDA (Rehabilitation of the Native Forests in Northern Vietnam Degraded Watershed Areas) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก JICA เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2546 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตวนวัฒนวิธี การส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และการปลูกเสริมป่าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีพื้นที่รวม 93 เฮคแตร์ มีสมาชิกจำนวน 98 ครอบครัว ผลการดำเนินงานในเบื้องต้นถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากสามารถฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกต้นไม้คลุมพื้นที่ได้ พรรณไม้ที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่นี้คือนนทรีป่า (Peltophorum pterocarpum) ส่วนพรรณไม้ที่ประสบความล้มเหลวคือ Dracontomelum duerreanum อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฟื้นฟูป่าประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องมีการปลูกไม้ท้องถิ่นขึ้นแซม เพื่อให้ป่าไม้กลับมามีสภาพดังเดิม


Last updated: 2011-06-19 15:06:05


@ มองป่าไม้เวียตนาม (3) จบ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ มองป่าไม้เวียตนาม (3) จบ
 
     
     
   
     
Untitled DocumentLFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
927

Your IP-Address: 18.204.2.146/ Users: 
926