กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่
 
     
 
“ร่วมสมัย” สวนในฝัน
ออกเยี่ยมเยียนและสัมผัสชีวิตกับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนชนบทอยู่บ่อยครั้ง รู้สึกเห็นใจที่ผู้คนเหล่านั้น ต้องเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมรอบข้าง
 

•เยี่ยมเมืองจันท์หาวิชาประสบการณ์

สวนเกษตรผสมผสาน"ร่วมสมัย"

ยึดพอเพียงเคียงอินทรีย์ที่ปลอดภัย

ประทับใจนักเอยขอเอ่ยชม

•ทั้งพืชสัตว์ไม้ป่ากว่าพันชนิด

วางแผนงานการผลิตคิดเหมาะสม

สมุนไพรใช้ทำยาน่านิยม

ล้วนรื่นรมย์พึ่งพาอาศัยกัน

•ทรัพยากรเน้นใช้ในถิ่นฐาน

คนในบ้านร่วมใจไปสู่ฝัน

ทั้งความรู้ภูมิปัญญาค่าอนันต์

ช่วยสร้างสรรค์บูรณาการงานทั้งปวง

•ผลผลิตล้วนของดีมีคุณค่า

สร้างศรัทธาผู้ใช้อย่างใหญ่หลวง

ธุรกิจจิตจริงใจไร้หลอกลวง

ไม่ตักตวงเอาเปรียบใครให้นินทา

•ใช้ครรลองของวิถีที่เอื้อเฟื้อ

คอยจุนเจือชาวบ้านเกิดหรรษา

ก่อเกิดกลุ่มเครือข่ายได้พึ่งพา

เป็นผลพวงห่วงหาสถาพร

•ร่วมภาคีสานพลังทั้งหน่วยงาน

ตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นครูสอน

หวังชุมชนใกล้ไกลให้บวร

คลายเดือดร้อนช่วยเหลือตนผลนำพา

•เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม

จึงพรั่งพร้อมยั่งยืนต่อผืนหล้า

นำครอบครัวสิ้นทุกข์สุขอุรา

ทั้งฟันฝ่าวิกฤตภัยได้มั่นคง

•อวยพรสวน"ร่วมสมัย"ให้ก้าวหน้า

พัฒนาเกษตรไกลไปสูงส่ง

ด้วยพอเพียงเคียงอินทรีย์ที่ดำรง

เพื่อยืนยงคงอยู่คู่เมืองจันท์

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ออกเยี่ยมเยียนและสัมผัสชีวิตกับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนชนบทอยู่บ่อยครั้ง รู้สึกเห็นใจที่ผู้คนเหล่านั้น ต้องเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมรอบข้างอย่างมากมายเหลือเกินในรูปแบบต่างๆ ทั้งต้องทำงานอย่างหนักในการผลิตสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่กลับถูกมองข้ามถึงความสำคัญ มิหนำซ้ำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่มุ่งตอบสนองสังคมวัตถุนิยม ยังเป็นการกระตุ้นและชักจูงให้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อการผลิตทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในรูปแบบของปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและฮอร์โมน  ที่นอกจากก่อให้เกิดภาระหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรบางรายแล้ว ยังมีผลเสียหายที่คุกคามต่อสุขภาพ อีกทั้งส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผู้บริโภคในทุกระดับอีกด้วย

การเกษตรผสมผสานสวน"ร่วมสมัย" ที่ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเคยประสบผลเสียหายดังกล่าวมาแล้วในอดีต จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของครอบครัวมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ที่อยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อพี่น้องเกษตรกรในชุมชนชนบทไทย ที่ควรค่าต่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์และองค์ความรู้ทางด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจการเกษตรที่มีมาอย่างยาวนานและมากมายจากการลงมือปฏิบัติ การยึดมั่นต่อทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพการเกษตร การประสานความรู้และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในครอบครัว พร้อมทั้งเลือกก้าวเดินในทิศทางที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกและสังคมอย่างแท้จริง โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีและเกื้อกูลกันอย่างลงตัว ทำให้ครอบครัวผ่านวิกฤตภาระหนี้สินมาได้อย่างน่าชื่นชม กับทั้งมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ จนได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่างๆมากมาย

ขอขอบพระคุณนางจรูญ พูนปาล นางสาวอารีย์รัตน์ พูนปาล และครอบครัวพุนปาลทุกคน รวมทั้งนางสาวเกตุมณี คำพรเงิน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อความรู้และประสบการณ์ของสวน "ร่วมสมัย"ในทุกด้านเป็นอย่างดี กับทั้งการให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่จริงใจและอบอุ่น อาหารที่อร่อยและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตลอด 2 วัน ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 Last updated: 2014-11-10 09:42:13


@ “ร่วมสมัย” สวนในฝัน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “ร่วมสมัย” สวนในฝัน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,315

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
1,314