พื้นที่ป่าไม้รายภาค(2516-2557) จากเนื้อที่ประเทศไทย 320.59 ล้านไร่
ไร่
Look Forest Group