ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
 
     
 
แสงดาว"พราวไพร
ยินดีกับวนกรทั้ง ๑๗ ท่าน ที่เป็นบุคคลต้นแบบการปฏิบัติงานที่ดี อันประจักษ์ถึง..."แสงดาว"พราวไพร... โดยได้รับโล่ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ในปีนี้(๑๘ กันยายน ๒๕๖๓)...
 

(โคลง)."แสงดาว"พราวพร่างฟ้า  ฟากไกล
พาส่องผองพงไพร  ทั่วหน้า
เสริมสุขสู่ปวงไทย  นานยิ่ง ยืนมา
หวังคู่เคียงโลกหล้า  ป่าไม้ หมายไป 

(กลอน).การป่าไม้ได้ก้าวหน้ามาวันนี้
ด้วยเพราะมีบุคคลสร้างผลให้
มุ่งสรรค์งานสานพลังทั้งกายใจ
พฤติกรรมที่ทำไว้ได้โดดเด่น

."การครองตน"บนหลักศาสนา
คอยรักษายึดกฎหมายไม่ว่างเว้น
ประพฤติตามระเบียบวางอย่างชัดเจน
วิถีเน้นความพอเพียงเคียงชีวี

."การครองคน"สร้างสัมพันธ์มั่นประสาน
บริการด้วยจิตใจหมายเต็มที่
คนในนอกหน่วยงานขานความดี
ก่อความรักสามัคคีไมตรีกัน

."การครองงาน"ด้วยขยันหมั่นเพียรนัก
แจ้งประจักษ์ตระหนักรู้สู่สร้างสรรค์
นวัตกรรมคิดทำไปใจมุ่งมั่น
หมายผลักดันงานก้าวหน้าสถาพร

."จริยธรรม"เทิดทูนชาติศาสน์กษัตริย์
ที่ยืนหยัดประชาธิปไตยไม่ยอกย้อน
กอปรซื่อสัตย์สุจริตจิตอาทร
ทั้งอาวรณ์สิ่งถูกต้องครรลองธรรม

."ผลงานดี"ด้านป่าไม้ไม่ว่างเว้น
อันโดดเด่นเลอเลิศประเสริฐล้ำ
เกิดประโยชน์หน่วยงานใช้ได้ประจำ
คนน้อมนำเป็นตัวอย่างสร้างกรรมดี

.กรมป่าไม้หมายเชิดชูผู้สืบสาน
ครบห้าด้านได้ประจักษ์ในศักดิ์ศรี
ตอบแทนคุณค่าตระการผลงานมี
สมกับที่มุ่งมั่นสืบสานมา 

.คือบุคคลที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง
เปรียบ"แสงดาว"พราวพร่างกระจ่างฟ้า
เสริมส่งไพรให้งดงามอร่ามตา
เพื่อประชาพาอุดมสังคมไทย

.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมป่าไม้
(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

แรงดลใจ: กรมป่าไม้ได้มีการกําหนดแนวทางการควบคุม กํากับ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจัด โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกําลังใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม กรมป่าไม้จึงได้จัด โครงการคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสนับสนุนให้ บุคลากรที่สร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ และดํารงตนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีให้ได้รับการยกย่อง เผยแพร่ เกียรติคุณ และเกิดความภาคภูมิใจ โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันทําความดี ประพฤติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ ประพฤติปฏิบัติตาม

๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทําความดี ประพฤติดี ให้เป็นที่ประจักษ์

๓. เพื่อนําเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นตัวอย่างของการทําความดี

๔. เพื่อดําเนินการตามแนวทางการควบคุม กํากับ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน

๕. เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ “เพชรจรัสแสง”

บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในวันสถาปนากรมป่าไม้ปีนี้( ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ) ได้มีพิธีมอบโล่ให้บุคลากรของกรมป่าไม้ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม จำนวนรวม ๑๗ คน ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง และระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ นายสุชาติ กัลยาวงศา  นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง และนายภูษิต พรหมมาณพ

๒. กลุ่มที่ ๒ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับชํานาญการ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จํานวน ๕ รางวัล ได้แก่ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ  นายประพาย แก่นนาค  นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร และนายนรินทร์ เทศสร

๓. กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ นางชนิษฐา จันทโชติ นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และนายปิติ กาลธิยานันท์

๔. กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจํา จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ นายไพโรจน์ เพ็ชรกิ่ง นายฉัตรชัย ประสงค์เงิน และนางสมใจ การสิงห์

๕. กลุ่มที่ ๕ พนักงานราชการ จํานวน ๓ รางวัล ได้แก่ นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค นางสาวกุลกานต์ แก้วเก้า และนางสาวกิติยา ภู่ภิรมย์

ขอชื่นชมที่กรมป่าไม้ได้มีการมอบโล่"แสงดาว" ให้แก่บุคคลต้นแบบดังกล่าว เพราะเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้พยายามมุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายท่านที่คงได้รับการคัดเลือกในปีต่อๆไป กับทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโล่ในปีนี้ ซึ่งมีหลายท่านที่คุ้นเคยกันจนยอมรับในฝีไม้ลายมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงเป็นแรงใจให้บุคลากรของกรมป่าไม้คนอื่นๆต่อไป


Last updated: 2020-10-16 18:42:04


@ แสงดาว"พราวไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ แสงดาว"พราวไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
346

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
345