เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
 
     
 
ป่าชุมชน "บ้านต้นต้อง"
อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ริเริ่มก็ยังมุ่งมั่นดำเนินการต่อไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพที่มี ทั้งในด้านการปลูกเสริมป่า การป้องกันและดับไฟป่า การทำฝายชะลอน้ำฯลฯ
 

 

•"บ้านต้นต้อง"เมืองลำปางช่างดีนัก

คนตระหนักรักษาผืนป่าไม้

ร่วมทุ่มเทช่วยกันจรรโลงไป

มุ่งเพื่อให้ได้อุดมสมบูรณ์มี

•จากปัญหาจุดประกายใจชาวบ้าน

ป่าแหลกลาญคนปองครองพื้นที่

ไฟป่าคุกลุกลามซ้ำทุกปี

อากาศเลวเหลือดีมีควันไฟ

•หากปล่อยทิ้งยิ่งนานลูกหลานแย่

ยากที่แก้กลับคืนฝืนทนไหว

จึงรวมกลุ่มกันพารักษาไว้

 หวังเพื่อให้ป่าชุมชนส่งผลดี

•ต้องเหนื่อยยากกิจกรรมคิดทำไป

ร่วมกายใจมุ่งมั่นกันเต็มที่

ผจญภัยดับไฟป่ามาหลายปี

จวบวันนี้ที่ปัญหาพาคลี่คลาย

•คนเคยบุกคุกคามทำลายป่า

ต้องฟันฝ่าอิทธิพลผลมุ่งหมาย

ประสานกันหมั่นแก้แม้ท้าทาย

จนพาลพ่ายถ้วนหน้าพากลับใจ

•ก่อประโยชน์ล้นเหลือเพื่อชุมชน

ประจักษ์ผลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

อาหารคนของป่าสมุนไพร

ทั้งเก็บใช้ขายได้ดีมีราคา

•สิ่งแวดล้อมชุมชนผลมากมี

อากาศดีแจ่มใสไปทั่วหน้า

น้ำกินใช้คลายทุกข์สุขอุรา

อีกสัตว์ป่าอาศัยได้เพิ่มพูน

•เอาใจช่วย"บ้านต้นต้อง"ให้ผ่องใส

ร่วมปกปักรักษาไพรไม่เสื่อมสูญ

ช่วยชุมชนอยู่กินสิ้นอาดูร

ทั้งเกื้อกูลเลิศล้ำถิ่นลำปาง

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจต่อผลการดำเนินงานของชาวบ้านที่ช่วยกันรักษาป่าไม้เอาไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนและส่วนรวม โดยที่ในอดีตสภาพป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางและตัดไม้ทำลายไปจำนวนมาก เพื่อนำมาใช้สอยส่วนตัวและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชเกษตรหลายชนิด ก่อให้เกิดปัญหาด้านความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้สอย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ที่นอกจากทำลายป่าไม้แล้วยังมีหมอกควันจำนวนมากฟุ้งกระจายในชุมชน ทำให้ก่อปัญหาด้านสุขภาพแก่ชาวบ้านตามมาอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงได้ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อหวังให้มีสภาพสมบูรณ์  อันจักช่วยคลี่คลายปัญหาที่ประสบด้วยพลังความร่วมมือของชุมชนเอง

แม้ในช่วงแรกๆ ของการดำเนินงานมีคนให้ความร่วมมือไม่มากนัก ด้วยไม่มั่นใจกับความยั่งยืนของการดำเนินงานด้วยพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ กับทั้งชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมีการต่อต้านด้วยซ้ำไป เนื่องจากสูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากพื้นที่ป่า ทั้งการตัดไม้ใช้สอย การครอบครองพื้นที่ ตลอดทั้งการเก็บหาของป่าและสมุนไพรอย่างเสรี อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ริเริ่มก็ยังมุ่งมั่นดำเนินการต่อไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพที่มี ทั้งในด้านการปลูกเสริมป่า การป้องกันและดับไฟป่า การทำฝายชะลอน้ำฯลฯ  ที่สำคัญก็คือการใช้ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนเข้ามาร่วมจัดการป่าชุมชน อันได้แก่การบวชป่า การเลี้ยงผีป่าและการบูชาศาลเจ้าพ่อห้วยถ้ำเสือ จนผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ชาวบ้านหันมาให้ความร่วมมือมากขึ้นตามลำดับ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินงานป่าชุมชนของชาวบ้านต้นต้อง จึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งได้แนะนำให้มีการจดทะเบียนป่าชุมชนจำนวน 1,500 ไร่ อย่างเป็นทางการกับกรมป่าไม้ ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อปี พ.ศ.2553 ทำให้การดำเนินงานป่าชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่หน่วยงานของทางราชการและภาคเอกชนหลายแห่งได้เข้ามาสนับสนุน ด้วยประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นและร่วมมือกันของชาวบ้านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและดับไฟป่าที่เป็นปัญหาสำคัญยิ่ง ทำให้ที่ผ่านมาในระยะหลังสามารถควบคุมมิให้เกิดไฟป่าได้อย่างแท้จริง  สภาพป่าไม้จึงมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตามลำดับ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะการเก็บหาของป่าและสมุนไพรที่ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน การมีแหล่งน้ำใช้อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี การมีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทั้งในด้านชนิดและปริมาณ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านต้นต้อง ยังมีแผนการดำเนินงานอีกหลายด้าน เพื่อให้ป่าชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ยังขาดทรัพยากรการดำเนินงานจำนวนมาก จึงหวังว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่ต้องการดำเนินโครงการในรูปแบบ CSR น่าจะได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนบ้านต้นต้องมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 


Last updated: 2017-06-25 07:37:21


@ ป่าชุมชน "บ้านต้นต้อง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชน "บ้านต้นต้อง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
548

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
546