รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
ป่าชุมชน"ห้วยหินขาว"
ในพื้นที่แห่งนี้มีไม้พะยูงและชิงชันที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันขึ้นอยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันอย่างแข็งขันมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันรักษาต้นไม้เหล่านี้ให้คงอยู่
 

 

•เยือนหนองคายศึกษาป่าชุมชน

ปลื้มใจคนท้องถิ่น"ห้วยหินขาว"

มุ่งรักษาป่าไม้ให้ยืนยาว

มีเรื่องราวน่าศรัทธาประทับใจ

•ป่าเคยงามกลับเสื่อมโทรมพาตรมช้ำ

จากผลกรรมสัมปทานการทำไม้

คนต่างบุกรุกรานผลาญพงไพร

ซ้ำเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำ

•คนกลุ่มหนึ่งร้อนรนทนไม่ไหว

หากปล่อยไปลูกหลานพาลชอกช้ำ

ทั้งพ่อหลวงทรงห่วงใยได้ฝากคำ

จึงน้อมนำเน้นจุดยืนพลิกฟื้นไพร

•ทุ่มเทแท้แม้เสี่ยงภัยในชีวิต

กระตุ้นจิตเพื่อนบ้านสร้างงานไว้

คนค่อยเพิ่มเข้าร่วมรวมจิตใจ

ทำกันไปด้วยศรัทธาแม้ว่าจน

•จับพวกบุกรุกตัดไม้ไม่เลือกหน้า

จัดบวชป่าปลูกเสริมไพรหวังได้ผล

ยามหน้าแล้งดับไฟป่าฝ่าร้อนรน

ทั้งสร้างคนเครือข่ายเชื่อมใจมา

•ทำเข้มข้นจนลือไปในรอบด้าน

หลายหน่วยงานเห็นความดีที่ฟันฝ่า

จึงช่วยเหลือเกื้อกูลค้ำจุนพา

พัฒนาป่าชุมชนผลมากมี

•ป่าค่อยงามเติบใหญ่ให้คุณค่า

หลากของป่าเก็บกินใช้ได้สุขศรี

สร้างรายได้ร้อยรักสามัคคี

อากาศดีดินน้ำท่าพาสมบูรณ์

•หวังชุมชน"ห้วยหินขาว"สกาวสุข

มลายทุกข์รักษ์ป่าไว้ไม่เสื่อมสูญ

ประโยชน์ก่อเกิดไปได้เพิ่มพูน

ช่วยเกื้อกูลแก่หนองคายไปนานวัน

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพาคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง จากหลายหน่วยงานของกระทรวงการคลัง ไปทำการประเมินโครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการป่าชุมชนมาอย่างยาวนานแล้ว  สาเหตุหลักเนื่องจากพื้นที่ป่าซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์มาในอดีต ได้ถูกให้มีการทำไม้ออก เนื่องจากการทำสัมปทานป่าไม้ในอดีต ต่อมาชาวบ้านบางส่วนได้อพยพเข้ามาจับจองพื้นที่แล้วทำการแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้ป่าเริ่มเสื่อมโทรมลง กับทั้งมีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ จึงก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเป็นทวีคูณ

แกนนำของชาวบ้านจำนวน  5 คน ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับทั้งต้องการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงได้ริเริ่มให้มีการรักษาพื้นที่ป่าไม้เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างแข็งขัน จิตอาสาและเสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดขวางผู้บุกรุกทำลายป่า และการป้องกันไฟป่า สร้างความศรัทธาให้กับคนในชุมชน จึงได้ทยอยให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นตามลำดับ จนในปี พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้ชักชวนให้มีการจดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ โดยในเบื้องต้นได้รับอนุญาตจำนวน 150 ไร่ ทำให้เริ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอยู่บ้าง

                อย่างไรก็ตามการลักลอบตัดไม้ได้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้มีไม้พะยูงและชิงชันที่มีราคาสูงมากในปัจจุบันขึ้นอยู่จำนวนหนึ่ง  ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันอย่างแข็งขันมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันรักษาต้นไม้เหล่านี้ให้คงอยู่โดยจัดลาดตระเวนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน บางครั้งมีการปะทะกับผู้กระทำผิดถึงขึ้นเสี่ยงภัยต่อชีวิต แต่ก็มิได้ทำให้ชาวบ้านท้อถอยแต่ประการใด นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กันไป ทั้งการปลูกเสริมป่า การป้องกันไฟป่า การบวชป่า จนได้รับการยอมรับจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทำให้ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เสียสละร่วมกันระหว่างชาวบ้านมาช้านาน เป็นผลให้การดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เชื่อว่าในอนาคตคงประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นหากชาวบ้านยังรวมตัวกันเข้มแข็งเช่นในปัจจุบัน 


Last updated: 2017-05-23 21:23:00


@ ป่าชุมชน"ห้วยหินขาว"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชน"ห้วยหินขาว"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
513

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
511