อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
 
     
 
ป่าไม้ต้องมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์
มิใช่แต่พียงเพ้อเจ้อไปตามกระแสนิยมและการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งท้องถิ่น ส่วนกลางและเอกชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการจึงเป็นหนทางสำคัญที่ต้องพิจารณานำมาใช้ให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยแท้จริง
 

 

•เจอหลายคนถามมาว่าป่าไม้

มีเท่าไรตามวิเคราะห์ว่าเหมาะสม

ด้วยนับวันถูกทำลายให้ตรอมตรม

ทุกข์ระทมจากชายฝั่งยังยอดดอย

•เทียบประเทศพื้นที่ป่าถ้าจะดี

ต้องเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย

เศรษฐกิจสังคมจึงสมคอย

ส่งผลพลอยสิ่งแวดล้อมพร้อมสมดุล

•พื้นที่ป่าสำรวจได้ห่างไกลลิบ

แค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เล่นหัวหมุน

เทียบแล้วมีน้อยเหลือเกินเจือจุน

จึงวายวุ่นวิกฤติภัยมาหลายปี

•ทั้งมีคนสนใจค่าเศรษฐกิจ

คอยคบคิดนายทุนหนุนเต็มที่

อยากให้ลดเป้าหมายป่าไม้มี

พวกเหลือดีเห็นแก่ตัวไม่กลัวกรรม

•ชาวป่าไม้ต้องร่วมต้านกันพรักพร้อม

อย่าได้ยอมลดลงมาจะชอกช้ำ

เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้ให้น้อมนำ

หลักการย้ำทำนานมาวิชาการ

•อีกต้องเพิ่มพื้นที่ป่าแปดเปอร์เซ็นต์

โดยต้องเน้นรวมใจในหลายด้าน

ประชารัฐร่วมช่วยทุกหน่วยงาน

ทั้งเร่งปลูกรุกผสานป้องกันไพร

•ป่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เน้นอนุรักษ์

ด้วยตระหนักผลทางอ้อมพร้อมสดใส

อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เน้นใช้ไม้

เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจสัมฤทธิ์ดี

•วอนทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยผลักดัน

เพื่อถึงฝันป่าไม้หมายเร็วรี่

ไทยบรรเจิดเลิศล้นผลมากมี

ป่าต้องสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นสุขเอย

•ครูนิดวนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

ไปคารวะศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว (ราชบัณฑิต และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ครั้งใด ท่านก็ให้ความเป็นห่วงต่อสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงจนเหลือต่ำกว่าเป้าหมายที่นโยบายป่าไม้ของชาติกำหนดไว้คือต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ที่กำหนดมาตั้งแต่ พ.ศ.2528 กับทั้งได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า มีผู้พยายามลดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ลง เพื่อต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม โดยหวังผลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น  ซึ่งท่านได้ฝากว่าชาวป่าไม้และผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้ต้องช่วยกันยืนยันเป้าหมายเดิมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่สมดุลของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการวิเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

พื้นที่ป่าไม้ตามรายงานล่าสุดของกรมป่าไม้พบว่าในปี พ.ศ.2558 มีเหลืออยู่เพียงประมาณร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งนับว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ 8 หากคำนวณแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 25,680,000ไร่ (ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 321,000,000 ไร่) นับว่าเป็นพื้นที่จำนวนมากที่ต้องมีการปลูกและบำรุงรักษาป่าไม้เพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยพื้นที่ป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกบุกรุกจากที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต ไปประกอบกิจกรรมในด้านอื่น และถูกครอบครองอย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้คนในทุกระดับฐานะ และอาชีพ จึงทำให้ยากต่อการปฏิบัติในการทวงคืนกลับมาดำเนินการให้มีสภาพป่าดังเดิม

ในขณะเดียวกัน พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและที่เคยปลูกบำรุงรักษาขึ้นมาจนมีสภาพสมบูรณ์ในระดับหนึ่งก็มักถูกบุกรุกทำลายเพิ่มเติมในทุกขณะ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ป่าชายเลนป้องกันชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ที่คุ้มครองความเปราะบางทางระบบนิเวศในแหล่งต่างๆ โดยที่การป้องกันดูแลรักษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจด้วยการขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งความเห็นแก่ตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ในหลายรูปแบบ ที่ไม่เคยลดหย่อนลงแต่ประการใด

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่นับว่ายากลำบากอย่างเหลือเกิน ต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ครบร้อยละ 40 ตามที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  หากชาวป่าไม้ดำเนินการเองแต่เพียงหน่วยงานเดียวแม้จะทุ่มเทขนาดไหน คงเป็นไปได้แค่ในความฝันเท่านั้น การตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ของคนทุกระดับที่มีการปฏิบัติจริงควบคู่ไปด้วย มิใช่แต่พียงเพ้อเจ้อไปตามกระแสนิยมและการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งท้องถิ่น ส่วนกลางและเอกชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการจึงเป็นหนทางสำคัญที่ต้องพิจารณานำมาใช้ให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยแท้จริง ทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


Last updated: 2017-03-25 10:07:31


@ ป่าไม้ต้องมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าไม้ต้องมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
558

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
557