ใครจะทำอะไรได้ดีและมีความสุข ต้องมีฝัน
 
     
 
สร้างป่า สร้างรายได้
การดำเนินงานโครงการจำเป็นต้องใช้หลักวิชาการบูรณาการร่วมกันทั้งความรู้ด้านป่าไม้ การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย
 

  

•สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงส่งเสริม”สร้างป่า สร้างรายได้”

สร้างพระคุณผลพวงปวงชาวไทย

แสนยิ่งใหญ่เลอเลิศประเสริฐมี

•มุ่งลดจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน

ปลุกวิญญาณรักษ์พงไพรในถิ่นที่

คนเข้มแข็งป่าอุดมสมบูรณ์ดี

ตลอดปีมีน้ำชุ่มฉ่ำใจ

•กิจกรรมหลากหลายให้คิดทำ

เพื่อชักนำชุมชนปรับผลใช้

อันเหมาะสมท้องถิ่นอยู่กินไป

ทั้งพัฒนาป่าไม้ให้งามตา

•พืชเกษตรปลูกเสริมเติมพื้นที่

เรือนยอดมีร่วมเรียงเคียงไม้ป่า

พันธุ์ไม้พุ่มไม้รองตรึกตรองมา

อีกจัดหาสมุนไพรพืชคลุมดิน

•สร้างพื้นที่เลียนป่าธรรมชาติ

เอื้อบทบาทนิเวศดีมิรู้สิ้น

ผลผลิตงอกเงยมาหาอยู่กิน

เป็นทรัพย์สินขายค้ามาสร้างตน

•สอนพี่น้องรวมกลุ่มกันสานพลัง

สิ่งคาดหวังกิจกรรมนำเกิดผล

มีกฎเกณฑ์เหมาะใช้ในชุมชน

เกื้อกมลร้อยรักสามัคคี

•เน้นทำงานเรียนรู้บูรณาการ

รัฐประสานเอกชนคนพื้นที่

ร่วมมือกันมั่นไว้ได้ผลดี

ก่อไมตรีที่สัมพันธ์อันแนบชิด

•ธ ทรงเน้นสิ่งสำคัญอันสูงสุด

ถือเป็นจุดตอกย้ำน้อมนำจิต

เพื่อสำเร็จสมหวังดังใจคิด

“เศรษฐกิจพอเพียง” ต้องเคียงคน

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.comแรงดลใจ:

ได้มีโอกาสเข้าร่วมดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงสรุปสาระสำคัญมานำเสนอ โดยเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของภาคเหนือที่ถูกทำลาย มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า และเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเป็นโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญได้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมทั้งฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ ทั้งนี้ได้มีแนวทางให้ประชาชนได้ทำการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และปลูกไม้เกษตรไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเก็บผลผลิตจากป่าเพื่อขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้มีแนวทางในการชักชวนให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนให้การสนับสนุนด้านการตลาดหรือการแปรรูปผลผลิตในเชิงการค้าอีกด้วย

การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ มีแนวทางสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการส่งเสริมให้ราษฎรร่วมรักษาป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มิให้ถูกทำลายโดยราษฎรต้องมีการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของชุมชน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นปรกติจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่า สามารถยังชีพอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม  2)ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม  ให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยให้มีทั้งไม้ป่าที่เป็นไม้ดั้งเดิมของพื้นที่และไม้เกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ใช้หลักวิชาการกำหนดรูปแบบการปลูกลดหลั่นกันไปตามระดับเรือนยอด เพื่อให้ได้ป่าที่มีสภาพใกล้เคียงป่าธรรมชาติ สำหรับประชาชนผู้ปลูกจะได้ประโยชน์จากการปลูกป่าโดยมีทั้งไม้ใช้สอย ไม้ใช้งานและไม้เพื่อการบริโภค  และ 3)ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมลดรายจ่ายสร้างรายได้ จัดกระบวนการให้ราษฎรมีความรู้ จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคล้องกับตลาดและมีอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อช่วยให้คนสามารถอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ไม่รุกทำลายที่อื่นต่อไป

การดำเนินงานโครงการจำเป็นต้องใช้หลักวิชาการบูรณาการร่วมกันทั้งความรู้ด้านป่าไม้ การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อน ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้มุ่งให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสนองพระราชดำริที่กำหนดไว้ สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้ามาร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ  2559 โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้สื่อทางไกลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในอนาคตจะได้มีการขยายขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการป่าไม้และปวงชาวไทยเป็นล้นพ้นLast updated: 2016-04-02 16:14:18


@ สร้างป่า สร้างรายได้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สร้างป่า สร้างรายได้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
866

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
864