อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
 
     
 
ทายาทเกษตรกร
ที่ผ่านมาพบว่าคนรุ่นใหม่มีความสนใจต่อการประกอบอาชีพในด้านนี้น้อยลงเป็นอย่างมาก ทั้งที่ประเทศมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
 

•"ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ"

เปรียบประทีปส่องทางหวังลูกหลาน

พัฒนาเกษตรไทยให้ชื่นบาน

สร้างสรรค์งานเพื่อศักดิ์ศรีในชีวัน

•เดินตามพ่อความพอเพียงเคียงวิถี

น้อมสิ่งดีที่นำชัยไปสู่ฝัน

พอประมาณมีเหตุผลภูมิคุ้มกัน

กอปรยึดมั่นความรู้คู่คุณธรรม

•ลดละเลิกสารเคมีภัยชีวิต

ก่อมลพิษกายใจให้หมองคล้ำ

ทั้งผู้กินผู้ใช้ได้รับกรรม

อีกชักนำสิ่งแวดล้อมพร้อมมลาย

•เน้นเกษตรสวนไร่นาผสมผสาน

มีทั้งด้านการผลิตพืชหลากหลาย

อีกสัตว์เลี้ยงไม้ยืนต้นผลมากมาย

ลดการจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

•การผลิตคิดแปรรูปตลาดดี

สร้างภาคีเครือข่ายได้มีเพื่อน

แลกวิชาร่วมวิจัยไม่แชเชือน

หมั่นย้ำเตือนภูมิปัญญาบรรพชน

•ฝึกคิดทำนำเข้าใจให้ลึกซึ้ง

การเข้าถึงจึงพัฒนาพาหวังผล

เกิดปัญญาก้าวย่างตามทางตน

แต่ละคนคลายทุกข์พบสุขจริง

•ก่อเกิดเกียรติภูมิใจในชีวิต

ทั้งลิขิตทางเลือกได้สบายยิ่ง

เป็นหลักชัยให้ผู้ด้อยพลอยแอบอิง

ทำทุกสิ่งช่วยชุมชนผลก้าวไกล

•"ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ"

ต้องเร่งรีบร่วมกันตั้งมั่นไว้

ช่วยสร้างสรรค์การเกษตรเกริกก้องไป

เพื่อเมืองไทยก้าวหน้าสถาพร

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน "ทายาทเกษตรมืออาชีพ" ขึ้นโดยมุ่งหวังให้ลูกหลานเกษตรกรและผู้ที่รับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ มีความมั่นใจ มีศักดิ์ศรี มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิต ด้วยอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เนี่องจากที่ผ่านมาพบว่าคนรุ่นใหม่มีความสนใจต่อการประกอบอาชีพในด้านนี้น้อยลงเป็นอย่างมาก ทั้งที่ประเทศมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง กับทั้งมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อทุกภาคส่วนมากขึ้นทุกวันอีกด้วย

                ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดี ต่อวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ทำให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และปรับตัวให้เข้ากับภาวะความเปลี่ยนแปลง คิดเป็นและทำเป็น สามารถร่วมมือกับผู้อื่นและสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและชุมชนเกษตรในท้องถิ่นตลอดจนเชื่อมโยงกับชุมชนผู้บริโภคทั้งในชนบทและเมือง ด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา และพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้

                การเรียนหลักสูตรนี้ มิได้มุ่งเน้นภาคทฤษฎีเหมือนกับระบบการศึกษาปรกติ แต่ได้ใช้วิธีการผสมผสาน ระหว่างสาระความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติ ในการประกอบอาชีพเกษตรอย่างจริงจัง ภายใต้คำแนะนำของวิทยากร และการศึกษาดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน

9  เดือน อันจะทำให้ผู้เรียนรู้เป็นทายาทเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นต้นแบบที่ดีและสามารถร่วมกันขยายผลความสำเร็จ ให้แก่ลูกหลานเกษตรกรในท้องถิ่นของแต่ละคนได้ต่อไป ทั้งนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหลักสูตรรุ่นที่ 1 ซึ่งจะสิ้นสุดในปลายมกราคม 2558 นี้

 


Last updated: 2015-01-02 14:42:37


@ ทายาทเกษตรกร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทายาทเกษตรกร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
872

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
871