ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม
 
     
 
แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าสำคัญอย่างไร?
การจัดการกลุ่มป่าเพื่อให้ขบวนการทางนิเวศมีการเชื่อมต่อกันระหว่างผืนป่าต่าง ๆ ยังคงเป็นความท้าทายที่จะต้องทำให้สัมฤทธิ์ผลในอนาคต
 


ารรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทั้งในระดับพันธุกรรม ชนิด และระบบนิเวศ ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการจัดกลุ่มป่า(forest complex) เพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีกลุ่มป่าจำนวนทั้งสิ้น 19 กลุ่มป่า  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการกำหนดโครงข่ายพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบองค์รวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเชิงระบบนิเวศ (ecosystem management) ของพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การจัดการกลุ่มป่าเพื่อให้ขบวนการทางนิเวศมีการเชื่อมต่อกันระหว่างผืนป่าต่าง ๆ ยังคงเป็นความท้าทายที่จะต้องทำให้สัมฤทธิ์ผลในอนาคตอันใกล้การออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า (wildlife corridor design) เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบนิเวศป่าไม้มีกระบวนการที่สมบูรณ์ การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าจากพื้นที่แห่งหนึ่งไปยังพื้นที่อีกแห่งหนึ่งนั้น มิได้เป็นเพียงแค่การส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าเท่านั้น แต่พืชพรรณที่เป็นอาหารสัตว์ป่าก็จะมีโอกาสแพร่พันธุ์ผ่านไปยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลออกไปด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามการออกแบบแนวเชื่อมต่อถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ต่อนักวิจัยและนักจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย ดังนั้นบทความนี้จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนอแนวความคิดพื้นฐานด้านการจัดทำแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการพื้นที่ และตลอดจนผู้ที่สนใจด้านนี้ เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศต่อไป

(แหล่งที่มา: http://jwt.thaiwildlife.org นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ และ ประทีป ด้วงแค, นิเวศวิทยาของการออกแบบแนวเชื่อมต่อสำหรับสัตว์ป่า: แนวความคิดในเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย)


Last updated: 2013-01-01 22:34:47


@ แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าสำคัญอย่างไร?
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่าสำคัญอย่างไร?
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
868

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
866