ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
 
     
 
ซึ้งคุณค่า"วนศาสตร์"
ได้ทำงานทางด้านป่าไม้มาตั้งแต่เรียนจบจนเกษียณอายุราชการ จึงทำให้ ...ซึ้งคุณค่า"วนศาสตร์"... ที่ตั้งใจไว้ว่าพร้อมตอบแทนพระคุณตามโอกาสและศักยภาพที่มีตลอดไป...
 

ซึ้งคุณค่า"วนศาสตร์"

.ได้ทำงานอันภูมิใจในชีวี
ซึ้งความดีที่ได้มา"วนศาสตร์"
ใช้ความรู้ประสบการณ์ตามฝันวาด
สรรค์ป่าไม้ให้แก่ชาติเต็มอัตรา

.จากความรู้พื้นฐานงานป่าไพร
สัมพันธ์ไปวิชาการอันมีค่า
ทั้งนิเวศเชื่อมชีววิทยา
ธรรมชาติที่ศึกษาสารพัน

.การจัดการงานป่าไม้หลายมิติ
พาตรองตริพิจารณามาสร้างสรรค์
เศรษฐสังคมสิ่งแวดล้อมพร้อมอนันต์
คนสุขสันต์สานลุ่มน้ำนำยั่งยืน

.วนวัฒนวิทยาหมายค่าให้
ปลูกสร้างไพรบำรุงป่าพาร่มรื่น
ที่เสื่อมโทรมไม่นานวันมุ่งมั่นคืน
ได้พลิกฟื้นผืนป่าสถาพร

.การทำคิดวิศวกรรมนำมาใช้
ประยุกต์ไปได้มากมีมิหยุดหย่อน
ช่วยงานป่าพาก้าวไกลใฝ่อาทร
หลายขั้นตอนมากล้นก่อผลดี

.เน้นเข้าใจได้รู้ค่าอนุรักษ์
มุ่งปกปักสัตว์คู่ไพรไว้เต็มที่
ก่อประโยชน์หลากล้นผลมากมี
หนุนภาคีเพื่อส่วนรวมร่วมมือกัน

.ทั้งเนื้อไม้ของป่าสมุนไพร
นำมาใช้ให้ประชาพาสุขสันต์
หลากเทคนิคนำค่าผลิตภัณฑ์
ได้ก้าวทันโลกวิถีที่เปลี่ยนไป

.ซึ้งพระคุณของคณะ"วนศาสตร์"
ที่มุ่งมาดให้วิชาค่ายิ่งใหญ่
ทั้งคุณธรรมจริยธรรมนำปรับใช้
สรรค์พงไพรให้สะพรั่งเพื่อสังคม

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com 1 พ.ค.67

แรงดลใจ: ได้เริ่มสัมผัสงานป่าไม้อย่างแท้จริงมาตั้งแต่ปลายปี 2524 เมื่อคราวได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นนักวิชาการป่าไม้ 3 ณ สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี ในสังกัดกรมป่าไม้(ในขณะนั้น) ที่ต้องมีการนำวิชาความรู้ทางด้านการป่าไม้มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทงานที่ต้องรับผิดชอบ อันได้แก่การเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงรักษาสวนป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การรังวัดและจัดทำแผนที่ป่าไม้ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เริ่มตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของคณะวนศาสตร์ ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาให้จนเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานรับราชการเลี้ยงตัวเองที่มั่นคงและมีเกียรติ

ยอมรับว่าตอนสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วง 2520-2524 นั้น ไม่ค่อยได้ทุ่มเทให้การเรียนอย่างเต็มที่ เพราะใช้เวลาส่วนมากไปในการทำกิจกรรมร่วมกับพี่ เพื่อนและน้องทั้งในและนอกคณะวนศาสตร์ เพื่อพยายามหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มเติม โดยตั้งใจว่าไม่ให้เพียงสอบตกในทุกวิชาเท่านั้น ทำให้วิชาการบางด้านยังไม่แน่นมากพออย่างน่าเสียดาย โชคดีที่มีรุ่นพี่หลายคนคอยให้คำปรึกษาและแนะนำทำให้งานราบรื่นด้วยดี แต่ก็ได้แง่คิดที่ว่ายังมีวิชาการอีกหลายด้านที่ต้องเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้นอกจากเพื่อการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานแล้ว ยังน่าทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการในอนาคตอีกด้วย

โชคดีที่สอบได้โควต้าของกรมป่าไม้ในการให้ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะวนศาสตร์เมื่อกลางปี 2527 คราวนี้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการเรียนเพื่อมุ่งหวังให้มีความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ โดยเพาะอย่างยิ่งการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ทางด้านป่าชายเลน จนอาจารย์หลายท่านเอ่ยปากชมเชยด้วยเคยเห็นพฤติกรรมในสมัยเรียนปริญญาตรี ทั้งนี้ผลพวงที่ได้จากการเรียนครั้งนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมากมาย ซึ่งก็ได้หมั่นตักตวงความรู้เพิ่มเติมจากคณาจารย์และเอกสารวิชาการเรื่อยมาจนเกษียณอายุ จึงสำนึกมาโดยตลอดถึงพระคุณของคณะวนศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนใหัประสบความสำเร็จในชีวิตการงานเป็นอย่างดี

ได้พยายามตอบแทนพระคุณตามศักยภาพที่มีดังปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานป่าไม้จนถึงปัจจุบัน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในหลายด้านทั้งด้วยความสมัครใจ และตามที่คณะวนศาสตร์แจ้งขอความร่วมมือ  ทั้งการเป็นวิทยากรในการอบรม/สัมมนา การเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายบางวิชา การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบนิสิตปริญญาโท-เอก การอ่านผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากร การเป็นประธานจัดหารายได้เพื่อทำหัวเข็มขัดทองคำให้แก่ผู้ชนะเลิศวิ่งประเพณี 15 กิโลเมตร การจัดตั้งกองทุน"รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วน.40" และอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ภาคภูมิใจมาก คือ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะ ตั้งใจไว้ว่าจะให้ความร่วมมือตามโอกาสและเรี่ยวแรงของตัวเองที่มีต่อไป


Last updated: 2024-05-26 21:18:53


@ ซึ้งคุณค่า"วนศาสตร์"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ซึ้งคุณค่า"วนศาสตร์"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
50

Your IP-Address: 44.200.140.218/ Users: 
49