คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
"เทิดไท้ใฝ่งาน"
ปิติใจอย่างสูงสุดกับเกียรติยศที่ได้รับจากการ ..."เทิดไท้ใฝ่งาน"... อันเป็นพลังใจในการสร้างสรรค์งานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างป่าสร้างรายได้ต่อไป....
 


.กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เข้าเฝ้าสร้างปิติที่สุขศานต์
รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน
ด้วยทำงานเทิดไท้นานหลายปี

 

.ร่วมโครงการพระราชดำริดีเลิศล้น
หวังชุมชนถิ่นกันดารกันก่อนนี้
ทั่วทุกภาคใกล้ไกลได้สิ่งดี
ส่งเสริมมีความสุขคลายทุกข์ไป

 

.ธ ทรงเน้นปรัชญาพาชีวิต
รู้ทำคิดคู่ท้องถิ่นทำกินใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงกายใจ
ประยุกต์ให้หมายพอเหมาะจำเพาะตน

 

.ช่วยมั่นคงทั้งอาหารด้านที่อยู่
การเรียนรู้ปรับวิถีดีมากล้น
สร้างอาชีพหลากหลายในชุมชน
ผลิตผลจัดการดีมีกำไร

 

.เน้นรวมกลุ่มกอปรน้ำใจให้แบ่งปัน
สานสัมพันธ์สามัคคีผลดีให้
พาชุมชนเข้มแข็งกล้าแกร่งไป
ผู้คนพบประสบชัยในชีวี

 

.ก่อแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้
คนรักษ์ไพรพาต้นน้ำงามถิ่นที่
ช่วยดินน้ำลมไฟกลายกลับดี
ส่งผลมีอภิรมย์สังคมไทย

 

 

.ทุ่มเรื่อยมาน้อมถวายพระองค์ท่าน
จวบถึงกาลวันนี้ที่ยิ่งใหญ่
เกียรติยศขอจดจำน้อมนำใจ
ทำดีไว้ได้กุศลผลประจักษ์

 

.พระมหากรุณาธิคุณทรงจุนเจือ
แสนอะเคื้อเอื้อความคิดจิตตระหนัก
อุทิศตัวรับใช้งานสานใจภักดิ์
ด้วยจงรักเทิดพระองค์วงศ์จักรี

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น) 

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น. ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ เพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติครั้งนี้ จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 25 คน

นับว่าตัวเองได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้อย่างสูงสุด เช่นเดียวกับบุคลากรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) อีก คน คือ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญ คือ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยที่หลายแห่งตั้งอยู่ในเขตทุรกันดาร ให้มีศักยภาพในการเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานสำคัญตามนโยบายของมสธ.ในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ก็คือ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งได้มีการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และองค์ความรู้ในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กับทั้งยังได้มีการกำหนดแผนงานไว้ในอนาคตอีกด้วย พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานในวันนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาว มสธ.ได้เกิดพลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นกันต่อไป


Last updated: 2022-05-02 20:13:29


@ "เทิดไท้ใฝ่งาน"
 


 
     
ส สะแกกรัง         [1/16559]...xxx.120.249.8 2022-05-03 12:03:23
    ขอแสดงความยินดีรางวัลที่สมเกียรติประวัติการทำงานที่ทุมเทมาอย่างเต็มกำลังตลอดเวลายาวนาน

ส สะแกกรัง         [2/16558]...xxx.120.249.8 2022-05-03 12:03:17
    ขอแสดงความยินดีรางวัลที่สมเกียรติประวัติการทำงานที่ทุมเทมาอย่างเต็มกำลังตลอดเวลายาวนาน

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
337

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
336