อิสระ
@คุณ สาโรจน์ คูห์รัตนพิศาล

    พี่สาโรจน์ ผมอิฐ(อิสระ)นะครับ
...xxx.76.28.189 2018-12-24 22:29:07

ครูนิด
@บทความ: ใครผิดได้ดี ที่ดินป่าไม้

    ครม.มีมติเมื่อ 28 พย. 61 คนผิดเรื่องที่ดินป่าไม้ได้เฮกันอีกแล้ว
เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท)
​​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
​​1. เห็นชอบในหลักการพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ตามนัยมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงบประมาณไปดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
​​2. ในการดำเนินการตามกรอบมาตรการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินของแต่ละกลุ่มพื้นที่ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน
​​3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ป่าให้ชัดเจนและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอีก

...xxx49.238.221 2018-11-30 21:12:02

ครูนิด
@บทความ: "งานป่าไม้:ชายกับหญิง"

    ข้อมูลล่าสุดของนิสิตวนศาสตร์จากอาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่ง"ผู้เรียน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 351 คน ที่พึ่งผ่านรั้วมัธยมมาหมาดๆ ประกอบด้วยนิสิตชาย 100 คน (28%) นิสิตหญิง 251 คน (72%) ซึ่งเมื่อจบการศึกษาคงแยกย้ายกันไปทำงานตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว"
...xxx49.238.143 2018-11-29 19:00:11

ครูนิด
@บทความ: "งานป่าไม้:ชายกับหญิง"

    ข้อมูลล่าสุดของนิสิตวนศาสตร์จากอาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่ง"ผู้เรียน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 351 คน ที่พึ่งผ่านรั้วมัธยมมาหมาดๆ ประกอบด้วยนิสิตชาย 100 คน (28%) นิสิตหญิง 251 คน (72%) ซึ่งเมื่อจบการศึกษาคงแยกย้ายกันไปทำงานตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว"
...xxx49.238.143 2018-11-29 19:00:06

ครูนิด
@บทความ: หวย(อธิบดี)ป่าไม้

    ข่าวล่าสุดหวยป่าไม้ออก"49"ค่อนข้างแน่นอน
...xxx49.249.52 2018-11-16 20:40:08

ณรงค์ มหรรณพ
@บทความ: ตาบอดคลำป่า

    ผมมองว่าบางเรื่องเป็นนโยบายที่ดี แต่ปฎิบัติล้มเหลว เปันด้วยเหตุใส่สื้อติดเม็ดรังดุมผิดมาตลอด ต้องไปดูเหตุใดจึงใส่เสื้อติดรังดุมผิด. ต้องแก้ตรงไหน
...xxx231.236.25 2018-11-16 14:33:13

ณรงค์ มหรรณพ
@บทความ: ตาบอดคลำป่า

    ผมมองว่าบางเรื่องเป็นนโยบายที่ดี แต่ปฎิบัติล้มเหลว เปันด้วยเหตุใส่สื้อติดเม็ดรังดุมผิดมาตลอด ต้องไปดูเหตุใดจึงใส่เสื้อติดรังดุมผิด. ต้องแก้ตรงไหน
...xxx231.236.25 2018-11-16 14:33:04

4848
@บทความ: ลำนำป่าไม้

    ข้อความ
...xxx.183.22.25 2018-11-06 13:51:20

พลจันทร์ idline0989482240
@คุณ จริยา วารีสุนทร(พึ่งชัยชาญ)

    สบายดีม้ียครับ
...xxx.190.135 2018-10-28 22:15:53

พลจันทร์ idline0989482240
@คุณ จริยา วารีสุนทร(พึ่งชัยชาญ)

    สบายดีม้ียครับ
...xxx.190.135 2018-10-28 22:15:51

พลจันทร์ idline0989482240
@คุณ จริยา วารีสุนทร(พึ่งชัยชาญ)

    สบายดีม้ียครับ
...xxx.190.135 2018-10-28 22:15:47

ลูกจ๊าง
@บทความ: "หมอ-ต่อ-บัง": พลังสีเสียดแก่น

    37 ปีผ่านไป ยังไม่เคยลืม พี่หมอ ผู้ซึ่ง สอนให้ขี่มอเตอร์ไซด์ / พี่ต่อ ผู้ซึ่ง ชอบเย้าแหย่ / พี่บัง ผู้ซึ่ง สอนให้ขับรถยนต์ ขอให้พี่ทั้ง 3 ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขที่สุด อีก 3 ปี จะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณเหมือนกัน 5555
...xxx.89.212.15 2018-10-11 09:53:25

ศักดิ์สิทธิ์ ห้วยขวาง
@คุณ พรสวรรค์ วรรณรักษ์

    ชื่อและนามสกุล คล้ายเพื่อนเก่าผม ที่อยู่โรงเรียนถถาวรวิทยา ห้วยขวางครับ
...xxx.24.185.13 2018-10-10 22:17:29

จิราพร ตีวกุล
@บทความ: การส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว

    สนใจจะปลูกต้นไม่ ตามโครงการปลูกต้นไม่เพื่อเป็นทุนระยะยาว จะต้องเริ่มต้นทำอย่างไร มีที่ดิน จำนวน 14 ไร่เศษ อยู่ที่อำเภอบางซ้าย จ.อยุธยา ปัจจุบันทำนาข้าว แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นปลูกต้นไม้
...xxx.155.89.52 2018-09-27 11:11:17

พิชัย ราชเพ็ชร์
@บทความ: ปลูกป่าเพื่ออะไร?

    ต่นไม้มึคุณล้น ให้ฝน ให้น้ำเลี้ยง สรรพสัตว์ จึงไม่ควรตัด เจ่าข้า
...xxx.205.235.9 2018-09-26 20:31:29

พิชัย ราชเพ็ชร์
@บทความ: ปลูกป่าเพื่ออะไร?

    ต่นไม้มึคุณล้น ให้ฝน ให้น้ำเลี้ยง สรรพสัตว์ จึงไม่ควรตัด เจ่าข้า
...xxx.205.235.9 2018-09-26 20:31:24

ณรงค์ มหรรณพ
@บทความ: สร้างคุณค่า ป่าเอกชน

    ใช่ โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกป่า เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2536 หรือ2537. แต่ด้วยความเร่งรีบ ปิดป่าสัมปทาน เจ้าหน้าที่บางท่านยังเห็นประโยชน์ส่วนตน เห็นช่องว่าของการทำโครงการ เกิดการทุจริตอย่างมากมาย. เช่น นำสำเนาเอกสารแสดงการถือครองที่ดินมาทำเรื่องเข้าร่มโครงการแล้วเบิกเงินไปใช้ พอปีต่อมาก็เสนอยกเลิกโครงการ ป่าไม้จังหวัดหลายท่านได้รับผลประโยชน์จากการทุจริตเป็นเงินจำนวนมาก บางจังหวัดมากกว่า 20. ล้านบาทต่อปี ทำให้มีเงินวิ่งเต้นขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ท้ายสุดก็มีบทสรุปว่าโครงการนี้ทุจริตมาก รัฐบาลยกเลิกการทำโครงการ. ทั้ง ๆที่โครงการนี้ ที่เบิกจ่ายไป ประมาณ 2ล้าน. 4. แสนไร่ 5ปีต่อมา มียอดผู้ร่วมโครงการประมาณ 1ล้าน 4. แสนไร่ ซึ่งปัจจุบันยัวมีสวนป่าเหล่านี้อยู่มาก ผมยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถสร้างไม้ใช้สอย ไม้เพื่ออุตสาหกรรมของประเทศที่ดี. สร้างฐานะของเกษตรกรได้ดี. ยังมีรายละเอียดบางประการที่ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานครับ
...xxx.174.166.1 2018-09-23 17:17:36

นายสมชาย พุทธิวุฒิกูล
@คุณ วิโรจน์ ฑีฆะสังข์

    เป็นคนเดียวกับคุณวิโรจน์ แซ่ถุ่งไหมครับ ผมเคยเรียนด้วยกันสมัย ป.5ถึง7 รร.วัดประยุรวงศาวาส ครับ
...xxx.108.250.1 2018-09-22 14:12:06

custom
@บทความ: What is the Farm Forestry Toolbox?

    Indian tablets for women . >>
...xxx211.192.23 2018-09-17 19:38:27

วาสนา เทอดเกียรติกุล เพื่อนสก.
@บทความ: สวนพฤกษ์ฯภาคใต้

    ชื่นชมมากๆค่ะผู้เสียสละเพื่อป่าไม้ของชาติเพื่อคนรุ่นหลัง ที่สำคัญปลื้มใจกับเพื่อนไก่ไพบูลย์ค่ะ
...xxx.232.79.25 2018-09-17 18:11:46

จิตติวัฒน์
@บทความ: เกษียณป่าไม้

    เวลาที่เหลือหลังเกษียณ + ประสพการณ์ด้านป่าไม้ น่าจะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้นะครับ เช่น "ตามรอยเท้าพ่อ" ในหลวง ร.9 คือ ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือมาร่วมกิจกรรมกับ สวน. ก็ได้ครับ
...xxx.22.224.11 2018-09-03 18:27:21


@คุณ บุญเลิศ วิทยชำนาญกุล

    สุดยอดคนสู้บุญเลิศผู้ไ
ม่เคยยอมแพ้

...xxx.24.185.22 2018-09-02 23:55:40


@คุณ บุญเลิศ วิทยชำนาญกุล

    สุดยอดคนสู้บุญเลิศผู้ไ
ม่เคยยอมแพ้

...xxx.24.185.22 2018-09-02 23:55:40


@คุณ บุญเลิศ วิทยชำนาญกุล

    อยากเจอครับขอเบอร์ให้ผมก็ได้ครับ..ตอนนี้​
...xxx.24.185.22 2018-09-02 23:53:28


@คุณ บุญเลิศ วิทยชำนาญกุล

    อยากเจอครับขอเบอร์ให้ผมก็ได้ครับ..ตอนนี้​
...xxx.24.185.22 2018-09-02 23:53:26

ทนงพันธ์ สัจจปาละ
@คุณ อัชฌา สัจจปาละ (ฐานานุวัฒน์)

    เป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบ
...xxx.209.83.14 2018-08-19 10:26:18

พร
@บทความ: สรร"หนุ่ม"เสพป่า

    ใช้คำแปลกดี เพิ่งเคนเห็น"เสพป่า"
...xxx.24.92.208 2018-08-16 09:07:53

พาสินี สุนากร
@คุณ พาสินี สุนากร

    เพิ่งเห็นข้อความนี้ 2 ปีมาแล้ว ขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจ พยายามผลักดันให้กทม.เอาไปบังคับใช้เหมือนประเทศอื่นๆเขามีกฎหมายgreen roof แต่ไม่สำเร็จค่ะ
...xxx.108.87.18 2018-08-03 14:35:22

ยุทนา คุ้มทอง
@คุณ พรนรินทร์ คุ้มทอง

    ขอเบอร์พี่ใขทีครับพี่ริน0980233876
...xxx.232.23.23 2018-07-31 09:23:08

buy_viagra
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx231.21.42 2018-07-18 11:58:56

viagra
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx231.21.42 2018-07-18 11:58:43

buy_cialis
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx231.21.42 2018-07-18 11:58:30

payday
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx231.21.42 2018-07-18 11:58:13

buy_cialis
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx231.21.42 2018-07-18 11:58:00

Johne580
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again! gkdkecagedcb
...xxx.169.82.65 2018-07-05 03:41:02

ทิดชู
@บทความ: มารป่าไม้

    หวังให้เป็นเช่นนั้นครับ
เป็นเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัว
ขาดสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน

...xxx.232.77.15 2018-06-09 05:35:24

ทศ สถาปัตย์
@บทความ: ควันหลงแต่งตั้งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

    ปีที่แล้วมีเสือข้ามห้วยสามตัวมาคาบเก้งกลับไปยังถิ่นเดิม ประวัติศาสตร์มาทับรอยเดิมเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปีนี้มีตัวมาจากทีอื่นเอาตำแหน่งที่ว่าง ๓ ตำแหน่งของ สบอ.๙(อุบลราชธานี)อีกครั้งน่ายกย่องทั้งผู้แต่งตั้งและเจ้าของตำแหน่ง สำหรับผู้แต่งตั้งคงคิดว่าพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่ สบอ.๙ไม่ต้องสนใจ จึงให้ตำแหน่งพร้อมกลับไปช่วยราชการท่ี่เดิมส่วนเจ้าของตำแหน่งคิดว่าลูกน้องตัวเองความสามารถไม่ถึงหากขัดขวางไปภัยจะมาถึงตัว จึงเสียแชมป์ไป ๒ ปีซ้อน เป็นการมโนของผู้เขียนผิดถูกอย่างไงกรุณาแจงเพื่อกรุณาทราบด้วย
...xxx0.255.15 2018-06-02 16:04:31

ณรงค์
@บทความ: ทุจริตพิษป่าไม้

    เป็นสิ่งที่ทำให้ได้คนที่ไม่รู้งานมาทำงาน ส่งผลให้งานไม่ก้าวหน้า สิ้นเปลือง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการพื้นที่ป่า ไม่ยั่งยืน ท้ายสุดทรัพยากรเสียหาย สร้างปมปัญหาใหม่
...xxx.53.156.73 2018-05-27 19:09:23

ณรงค์
@บทความ: ทุจริตพิษป่าไม้

    เป็นสิ่งที่ทำให้ได้คนที่ไม่รู้งานมาทำงาน ส่งผลให้งานไม่ก้าวหน้า สิ้นเปลือง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการพื้นที่ป่า ไม่ยั่งยืน ท้ายสุดทรัพยากรเสียหาย สร้างปมปัญหาใหม่
...xxx.53.156.73 2018-05-27 19:09:19

ณรงค์
@บทความ: ทุจริตพิษป่าไม้

    เป็นสิ่งที่ทำให้ได้คนที่ไม่รู้งานมาทำงาน ส่งผลให้งานไม่ก้าวหน้า สิ้นเปลือง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการพื้นที่ป่า ไม่ยั่งยืน ท้ายสุดทรัพยากรเสียหาย สร้างปมปัญหาใหม่
...xxx.53.156.73 2018-05-27 19:09:15

ณรงค์
@บทความ: ทุจริตพิษป่าไม้

    เป็นสิ่งที่ทำให้ได้คนที่ไม่รู้งานมาทำงาน ส่งผลให้งานไม่ก้าวหน้า สิ้นเปลือง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการพื้นที่ป่า ไม่ยั่งยืน ท้ายสุดทรัพยากรเสียหาย สร้างปมปัญหาใหม่
...xxx.53.156.73 2018-05-27 19:09:10

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: ป่าไม้เมืองกรุง

    กรุงเทพฯยังขาดพื้นที่สีเขียวจำนวนมากเหลือเกิน >>
...xxx49.242.80 2018-04-17 21:18:04

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:31

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:26

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:22

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:13

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:09

คนอุทยาน
@บทความ: บ้านศาลป่าไม้

    สุดยอดครับ เอาจริงกันสักทีเถิด. การจัดการพื้นที่ป่าในอนาคต. คงไม่ใช่ใช่กฎหมายเท่านั้น แต่เรื่องความเหมาะสมของภูมิทัศน์ หรือ Landscape ก็มีความจำเป็นจะต้องเอามาพิจารณาด้วย เมื่อมีการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่านั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้ก็ตาม
...xxx.232.132.6 2018-04-06 09:14:05

ณรงค์
@บทความ: วอนป่าไม้"อาย"กันบ้าง

    เป็นความจริง ถ้าไม่ใช่คนที่ผ่านยุคนั้น จะไม่ทราบว่าใครทำอย่างไร ขอให้บันทึกว่าใครเป็นผู้บริหารมีพฤติกรรมอย่างไร มีพฤติกรรมกำเนิดมาอย่างไร เพื่อหาโอกาสมาเปิดเผย เพราะหลายท่านไม่ผ่านยุคนั้นจะไม่รู้ว่าเป็นใคร ครับ
...xxx.24.66.117 2018-03-26 07:24:31

ณรงค์
@บทความ: วอนป่าไม้"อาย"กันบ้าง

    เป็นความจริง ถ้าไม่ใช่คนที่ผ่านยุคนั้น จะไม่ทราบว่าใครทำอย่างไร ขอให้บันทึกว่าใครเป็นผู้บริหารมีพฤติกรรมอย่างไร มีพฤติกรรมกำเนิดมาอย่างไร เพื่อหาโอกาสมาเปิดเผย เพราะหลายท่านไม่ผ่านยุคนั้นจะไม่รู้ว่าเป็นใคร ครับ
...xxx.24.66.117 2018-03-26 07:24:27

สมคิด
@บทความ: หลากปัญหา ผลาญป่าไม้

    ขอบพระคุณครับ สำหรับบทความดี ๆ และมีคุณค่า ครับผม
...xxx55.73.9 2018-03-18 08:04:36


@บทความ: หลากปัญหา ผลาญป่าไม้

    ข้อความ
...xxx55.73.9 2018-03-18 08:03:00


@บทความ: หลากปัญหา ผลาญป่าไม้

    ข้อความ
...xxx55.73.9 2018-03-18 08:02:54

นายวสันต์ พิทาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจม
@บทความ: FFT โปรแกรมจัดการสวนไม้เศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0

    อยากได้โปรแกรมมาคิดคำนวนไม่ในเขตพื้นที่โรงเรียนแม่แจ่ม 180 ม12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้องทำอย่างไรครับ
...xxx.236.244.7 2018-03-15 11:17:18

ครูนิด
@บทความ: ตัณหาพระป่าวอดวาย

    เจอเหตุการณ์พระบุกป่าอีกแล้ว >>
...xxx49.249.21 2018-03-14 20:28:04

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

    วันนี้ เชิญชวนทุกท่านที่ัคยใกล้ชิด อ.มณฑล ร่วมพบปะสังสรรค์ต่อการไปสู่สรวงสวรรค์ ที่บ้านซอยรัชดาภิเษก64 เวลา 17.30 น.
...xxx49.236.60 2018-03-10 14:56:34

ครูนิด
@บทความ: ลุยเสี่ยเสือดำ

    ตรวจเสี่ยให้เข้มเลยชาวป่าไม้ >>
...xxx49.251.218 2018-03-08 20:41:36

ครูนิด
@บทความ: ลุยเสี่ยเสือดำ

    ชาวป่าไม้ต้องตรวจให้เข้ม อาจเจอมากกว่านี้ https://www.matichon.co.th/news/868598
...xxx49.251.218 2018-03-08 20:39:14


@บทความ: "พี่ต๋อง"ส่องไพร

    ชอบกลอนครูนิดค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้ครูนิดสืบสานงานธรรมาภิบาลป่าไม้ต่อนะคะ ซึ่งอาจารย์ต๋องคงจะดีใจและมีความสุขในสัมปรายภพเช่นกันจ้า
...xxx9.71.187 2018-03-03 11:58:55

สุรพงษ์
@บทความ: คิดถึงวนศาสตร์ 46

    ผมก็วน.46 แต่เรียนไม่จบ คิดถึงบรรยากาศคืนรับน้องครับ
...xxx.89.150.24 2018-02-22 21:09:23

ลูกช้าง
@บทความ: ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.

    เพิ่งได้ทราบข่าวพี่ต๋องวันนี้เอง พี่ต๋องอยู่ในความทรงจำเสมอ ขอให้ผลบุญนำพาดวงวิญญาณของพี่ต๋องไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ
...xxx.183.10.22 2018-02-22 18:03:52

สงกรานต์
@คุณ ปิยะพงษ์ สืบเสน

    ขอส่งกำลังใจให้นะครับ ชื่นชมท่านจากใจ ดีใจและภูมิใจที่เมืองไทยมีบุคลากรที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างแท้จริงเช่นท่าน เป็นตัวอย่างที่ประเสริฐยิ่งให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้จดจำไว้เพื่อเป็นแบบอย่างครับ
...xxx.183.42.13 2018-02-08 00:44:58

จิตติวัฒน์
@บทความ: แม่พระวนศาสตร์

    ขอควรวะป้าเล็กครับ
...xxx.22.214.62 2018-01-26 16:08:15

เพชร
@คุณ เพชร ธรรมกีรติกุล

    ขอบคุณมากค่าพี่ก๊ก สบายดีนะคะ
...xxx229.136.20 2018-01-26 12:49:32

มนตรี รัตนวิจิตร
@คุณ อารีรัตน์ ธรรมสุวรรณ (เพ่งวาณิชย์)

    แอ๋ว เรามนตรี รัตนวิจิตร เพื่อนที่เคยเรียนที่วัดหัวสวนและวัดจุกเฌอ เพื่อนที่เรียนวัดจุกเฌอนัดพบกันศุกร์ที่ 19 มกราคม กินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารแถวๆโรงเรียนวัดจุกเฌอ มือถือเรา 0818373167 เพื่อนๆต้องการพบเธอนะ
...xxx0.200.236 2018-01-07 23:23:05

Pharmd881
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! >>
...xxx.76.172.31 2017-12-04 12:22:11

Pharmd433
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! viagra india http://via3indian.com/#4.html >>
...xxx182.52.156 2017-12-04 12:21:58

Pharmk971
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]viagra india[/url] >>
...xxx236.17.106 2017-12-04 12:21:42

Johng210
@บทความ: How to Improve Your English in Scientific Papers

    This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog well, almostHaHa! Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! eadakdkdggba
...xxx.228.151.2 2017-12-03 21:37:43

อรุณ ชมชาญ
@บทความ: อาลัย..."มณฑล คนให้"...

    อ่านแล้วก็ให้สะท้อนใจและยังรู้สึกเศร้าเสียใจไม่หาย กล่าวกันว่า คนดีๆที่พระเจ้ารักมักจากไปเร็ว ผมเองแม้จะได้ร่วมการงานทางวิชาการ(ในฐานะที่ปรึกษาของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์)กับ อ.มณฑล มาเป็นระยะๆในชั่ว 6-7 ปีที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจ เพราะได้เห็นว่า ดร. มณฑล เป็นคนมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการงานของสาธารณะอย่างแท้จริง ได้ปฎิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะกรรมการวิชาการฯและประธานอนุกรรมการวิชาการฯ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดประชุมเสวนาและสัมนาของสมาคมมาอย่างสม่ำเสมอปีละหลายๆครั้ง จึงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นอันมาก ยากที่จะหาคนใหม่มาทดแทนได้ดีเท่า ด้วยเดชะบุญกุศลที่อาจารย์มณฑลได้กระทำมายาวนานและต่อเนื่อง ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นนำส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขคติในที่อันควรปราถนาเทอญ
...xxx.120.104.6 2017-11-26 00:04:17


@บทความ: พี่ต๋องกับ www.lookforest.com

    *ไม่อยากเชื่อไม่อยากจำวันเลวร้าย อาจารย์ได้จากไปสู่สวรรค์
ไม่อยากให้สิ่งที่ฝันเมื่อวานวัน คือเรื่องจริงชีวันสิ้นอาจารย์เรา
*แม้จะรู้อนิจจังความไม่เที่ยง ห้ามใจเพียงน้อยเศร้าหาได้เล่า
อาจารย์จากพวกเราเกินคาดเดา มิมีเค้ามีลาดเลาว่าจะไป
*ขอวิญญาณอาจารย์สู่สุคติ ทุคติภพภูมิต่ำอย่าได้หมาย
ขอวิญญาณสู่สวรรค์นภาลัย ศิษย์น้อมใจอาลัยรักแด่อาจารย์
ด้วยรักและอาลัยยิ่ง ขอ lookforest อยู่เคียงข้างปณิธานป่าไม้ของ อาจารย์มณฑลตลอดไป

...xxx.22.215.13 2017-11-25 12:05:35


@บทความ: อาลัย..."มณฑล คนให้"...

    ชาวสีเสียดแก่นอาลัยพี่ต๋องยิ่งนัก
...xxx49.249.33 2017-11-24 04:08:07


@บทความ: อาลัย..."มณฑล คนให้"...

    ชาวสีเสียดแก่นอาลัยพี่ต๋องยิ่งนัก
...xxx49.249.33 2017-11-24 03:57:02

จิตติวัฒน์ สีละพัฒน์
@บทความ: อาลัย..."มณฑล คนให้"...

    อาจารย์มณฑลฯ ที่ผมรู้จัก เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง....ท่านให้สิ่งที่มีค่าที่สุด คือ ความรุ็ที่ท่านมี....แม้ผมจะอยู่ในแวดลงป่าไม้มานานพอสมควร แต่ทุกครั้งที่ได้พบกันท่านจะมีมุมมองใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟังเสมอ...ช่วยขยายความเข้าใจในบางเรื่องที่ผมยังไม่ทราบหรือยังไม่ชัดเจน ได้มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่ง ท่นทำงานหนักมาตลอดแทบไม่มีเวลาพัก แม้เกษียณแล้ว แทนที่จะอยู่สบายๆ เช่นหลายๆ ท่าน กลับเลือกที่จะใช้เวลาฃ่วงที่เหลือของชีวิตหนักกว่าเดิม ผมเคยถามว่าอาจารย์ทำงาหนักมากกว่าตอนยังไม่เกษียณแล้วไม่ห่วงสุขภาพบ้างเหรอ ท่านตอบว่าสุขภาพไม่เป็นไรหรอก แต่เวลาของคนเรามันเหลือน้อยลงทุกวัน ต้องใช้เวลาช่วงท้ายให้มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าอาจารย์คงรู้ตัวแล้ว เพราะดูจากภายนอกก็ยังปกติดี ไปไหนมาไหนกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม ผลงานชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ทำไว้ คือโปรแกรม Tree Farm Forestry ที่ใช้เวลาพัฒนามา 7-8 ปี (ผมขอให้อาจารย์ช่วยปรับมาใช้กับโครงการปลูกป่าในใจคน ที่ผมทำในนามสโมสรไลออนส์ดุสิต) และมีความตั้งใจมากที่จะนำไปใช้กับพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ (ทั้งป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ) ที่สามารถติดตามผล performance ของป่าแต่ละผืนหรือสวนป่าแต่ละแปลง ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีไม้อะไร ขนาดใด จำนวนเท่าใด ปริมาตรเท่าใด สามารถทำออกเป็นสินค้าได้เท่าใด เมื่อใด มูลค่าเท่าใด ดูดซับ CO2 ไว้เท่าใด ฯลฯ (รายละเอียดทีมงาน Look Forest Group คงตอบได้ดีกว่าผม) ทั้งหมดนี้สามารถแสดงผลแบบออนไลน์ผ่านเว็บนี้ .....อาจารย์ตั้งความหวังไว้ว่าจะพยายามทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ โดยจะเริ่มจากป่าชุมชน และสวนป่า อ.อ.ป.ก่อน....แต่

อีกเรื่องที่อาจารย์ยังทำค้างไว้ คือการตั้งมูลนิธิป่าไม้ยั่งยืน....อาจารย์เห็นว่าการขับเคลื่ยนบทบาทของภาคป่าไม้ในกรอบของภาครัฐ และกรอบของเอกชน....ต่างก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน....จึงอยากตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเพื่อทำให้ภาคป่าไม้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน...แต่

...xxx.22.214.18 2017-11-22 09:56:25

Man
@คุณ ประกายดาว เหม็งหยิม

    อย่าบล็อกสิ
...xxx0.199.103 2017-11-10 23:28:25

รักความยุติธรรม
@บทความ: พนักงานพิทักษ์ป่านั้น...สำคัญไฉน

    ถ้ามีความโปร่งใสจริงๆก็ดีมาก อยากให้ได้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆจะได้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผลดีต่อประเทศชาติให้มากที่สุด
...xxx.14.117.39 2017-11-09 12:08:49


@บทความ: พนักงานพิทักษ์ป่านั้น....สำคัญไฉน (2)

    รุ้จักพื้ทที่เข้าถึงจริงใจรักป่าแต่มีน้อย
...xxx7.130.126 2017-10-21 15:43:44

โหน่ง
@คุณ รัตนาภรณ์ เงินมาบุญช่วย

    คิดถึงหวะ สบายดีป่าว ............♥ >>
...xxx0.243.164 2017-10-05 16:32:12

ธนพล
@คุณ วีรยุทธ สุขกำปัง

    สบายดีป่าว
...xxx.232.133.2 2017-10-03 22:52:05

Jirapon
@คุณ วีรยุทธ สุขกำปัง

    ทำงานที่ไหนเพื่อน
...xxx.232.133.2 2017-10-03 22:50:38

ชาตรี สะสุนทร
@คุณ ไพฑูรย์ ตนพยอม

    ป๋าฑูรย์ จำกันได้ไหมครับเราเจอกันเมืาอปี 32 ที่อุ้มผาง ผมจะตามหาพี่
...xxx9.226.245 2017-10-02 22:15:49

ทองคำ
@คุณ ปราณี โกศลานันท์(ชลธารเฉลิม)

    พี่จิ๋ม จำทองคำ ได้ไหมค่ะ คณะเภสัชศาสตร์ มข.
...xxx.28.119.23 2017-09-13 09:08:11

ลิ
@คุณ ธัญญะ เจริญกลกิจ

    สวัสดีครับหัวหน้า
...xxx.53.71.196 2017-08-31 12:36:59

ติ๊ก
@บทความ: ย่างก้าวเดิน....เนินพอกิน

    แล้วจะกลับไปอีกครั้ง
...xxx.51.190.24 2017-08-25 17:00:32

เสมียน พลพงษ์
@บทความ: ฝากถึงศิษย์ มสธ. 34

    ขอบคุณมากคับอาจารย์ศิษย์สัญญาว่าจะนำความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคับ
...xxx.51.215.18 2017-08-13 00:15:13

นายสนิท มากนวล
@คุณ ชาตรี มากนวล

    รบกวนรับเบอร์โทรนี้หน่อยครับ 064 - 043 2288
...xxx.24.69.2 2017-08-06 15:29:12

ทศ สถาปัตย์
@บทความ: ป่าไม้ "นาคราช"

    ขอบคุณ ครูนิด ที่ช่วยนำเสนอช่วยใให้เราชาวป่าไม้ไดเห็นความเป็นเลิศของคนป่าไม้มีของดีอยู่กับตัวไม่รู้จักนำมาใช้ พี่เคยเขียนสนับสนุนไว้ในเรื่อง "วิสัยทัศน์ของเด็กน้อย"คงไม่ต้องพรรณาอีก บอกได้แต่ว่าภูมใจ ยังไม่ได้โทรศัพท์คุยกัน แต่บอกผ่านไปว่า "ภูิมใจมาก ดีใจจริง"
...xxx.175.138.2 2017-08-05 18:53:09

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: ประสานใจเครือข่าย PAC

    เมื่อ 23-24 ก.ค.60 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คกก.ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC:Protected Area Committee) นับว่าเป็นการ..."ประสานใจ เครือข่ายPAC"...เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีท่านวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน...
...xxx49.245.208 2017-08-02 21:10:58

เพื่อนป่าไม้
@บทความ: ช่วยป่าที..."โจอี้ บอย"

    ...มองปลูกเพิ่มป่าให้...............เห็นวิถี...จริงเฮย
แนวใหม่แบบอย่างมี*...............มุ่งบ้าง
ปลูก-ตัดจัดการดี...................ได้ประโยชน์
เกษตร-อุตสาหกรรมสร้าง..........สุขหล้าฟ้าสยาม

* ดู ฟาร์มไม้ป่า ได้ที่ ทัสมาเนีย ออสเตรเลีย

...xxx.196.23.22 2017-07-23 08:48:55

เพื่อนป่าไม้
@บทความ: ปณิธานงานป่าไม้

    ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒

...นภาสางสว่างแล้ว. มโนแน่วระลึกคุณ
ธ รักโปรดพระพรหนุน ระรื่นฟื้นพลังใจ

...จะขับขานพระเมตตา. ประจักษ์หล้าสิรับใช้
ขจัดทุกข์ระทมภัย. ผละพ้นผู้อธรรมราน

...xxx.196.23.22 2017-07-23 08:45:29

นายกฤตภพ ติงสาโรจน์
@บทความ: คนพิทักษ์ป่า

    ถูกต้องครับ ผมไม่อยากให้เป็นเพียงแค่บทความหรือข้อเสนอใ้ห้หน่วยงานเบื้องบนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสมคุ้มค่า เช่น ทหาร ตำรวจ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานก็ใ้ห้มีความสมบูรณ์พร้อม การลาดตระเวนอาวุธก็ควรพร้อม100% ถึงจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ไปด้วยความหึกเหิมไม่ใช่จิตใจห่อเหียวเพราะกังวลใจเรื่องอาวุธที่ประสิทธิภาพน้อย
...xxx.232.56.8 2017-07-21 07:33:33

เพื่อนป่าไม้
@บทความ: มนต์รักลูกไพร

    @ อะไรมัดผูกเจ้า............จงตรอง
พลาดผิด แท้! บ่จำจอง.....จับไว้
"รัก อภัย"ต่อตนและผอง...ผู้อื่น
พลันสู่"บ้านรัก"ได้............ดุจเข้าเนาสรวง

...xxx.196.23.22 2017-07-20 10:36:27

เพื่อนป่าไม้
@บทความ: (เมีย) ป่าไม้ได้บุญดี

    รัก (มาณวกฉันท์ ๘)

@ จง มนะ เจ้า.....เฝ้าประจุ "รัก"
กิจ มุประจักษ์.....ชนสุขะศานต์

@ วาร ระอุร้อน..ผ่อน ชะ มินาน
ชื่น ณ สถาน....."รัก" ลุผลิ งาม

...xxx.196.23.22 2017-07-20 09:05:11

เพื่อนป่าไม้
@บทความ: อ้อยกินสัก

    @ อุดมการณ์ สู้! มั่น..ธรรม์คง
ธรรมเพื่อผองชน จง...สุขแท้
หลบรอดโลภโกรธหลง..กิเลส
อุ้มโอบ"ระทมทุกข์"แม้...สุดสิ้นกายสลาย

...xxx.196.23.18 2017-07-15 08:38:19

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: อ้อยกินสัก

    มีสถิติการปลูกอ้อยของประเทศเราที่น่าสนใจ ดังนี้ ในปี 2547/48 ปลูกใน 19 จังหวัด พื้นที่รวม 6.3 ล้านไร่ ต่อมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปี 2559/60 ปลูกเพิ่มเป็น 47 จังหวัด พื้นที่รวม 11 ล้านไร่ โดยอยู่ในภาคเหนือ 9 จังหวัด พื้นที่ 2.6 ล้านไร่ ภาคอีสาน 20 จังหวัด พื้นที่ 4.7 ล้านไร่ ภาคกลาง 12 จังหวัด พื้นที่ 3.1 ล้านไร่ และภาคตะวันออก 6 จังหวัด พื้นที่ 0.6 ล้านไร่ ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากทีเดียว
...xxx49.236.95 2017-07-14 18:37:24

พี่ วน.43
@บทความ: คิดถึงวนศาสตร์ 44

    ตอนนี้น้องวนศาสตร์ 44 หลายคนที่มีฝีมือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการระดับสูง แซงหน้ารุ่นพี่ๆไปแล้ว ก็ขอแสดงความดีใจด้วย อย่าลืมสร้างสรรค์งานป่าไม้ของเราให้เต็มที่นะ
...xxx.28.102.21 2017-07-04 18:36:19

นัยนา
@คุณ อภิชา (ผดุง)อยู่สมบูรณ์

    ขอให้มีความสุขกับการทำงานที่อยู่กับธรรมชาติล้วนๆ อิจฉาจัง
...xxx.122.4.78 2017-06-21 16:26:33


@บทความ: บุกถ้ำเสือ ตอน ๒ แผนล่าตำแหน่ง

    ขออภัยพี่ทศ สถาปัตย์ มาอ่านบทความนี้ช้าไปหน่อยถ้าจะว่าไปแล้วยุคหลังๆ เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยต่างกันมากนัก แต่ไม่ค่อยมีผู้กล้าหาญกล้าสู้กล้าท้าทาย อย่างพวกพี่ๆ เลย มีแต่ไปสยบยอมพ่ายแพ้กับอำนาจ-เงินตรา-ผู้มากบารมี-วิ่งเต้นเส้นสาย-ระบบอุปถัมภ์คำ้ชู ฯลฯ เห็นได้จากการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อ-ขายตำแหน่งในทุกองค์กร ทั้งตำรวจทหารพลเรือน ส่วนของเราก็ทั้งอาวุโส ชำนาญการพิเศษ ทสจ. ขึ้นไปถึงท่านๆๆๆ ทั้งหลาย ทุกคนอ่านข่าวได้ยินได้ฟังเข้าหูกันทุกวันทุกวัน ก็ไม่เห็นแก้อะไรกันได้ ยังเป็นไปตามท่ีพี่ว่า ... ด-ว-ง เหมือนเดิม
...xxx181.143.16 2017-06-20 10:36:33

สุริยา
@บทความ: คิดถึงวนศาสตร์ 45

    รักและคิดถึงพี่ดุสิต เวชกิจ เหมือนเดิมครับ
...xxx228.231.15 2017-06-19 17:25:52

วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ 0894136954
@คุณ วิชาญ อุ่ยเจริญศักดิ์

    ต้องการติดต่อด้วยค่ะจากวราทิพย์ ที่เคยทำงานที่กรมประมง
...xxx7.36.239 2017-06-16 13:35:04

ธราธร กองคำ
@บทความ: ย่างก้าวเดิน....เนินพอกิน

    ขอเบอร์ติดต่อเพื่อปรึกษาการทำระบบพญาแล้งให้น้ำหน่อยครับ เนื่องจากผมทำแล้วไม่สำเร็จ
ติดต่อกลับคุณธราธร กองคำ 086-5136827

...xxx55.94.204 2017-06-13 13:45:09

โดรน
@บทความ: วันแมปป่าไม้

    การทำแผนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวทำได้ หากผู้ที่เกี่ยวกับแนวที่ขัดแย้งกันตกลงกันได้ในระดับพื้นที่ ไปปักหมุดหลักฐานอันเดียวกัน แล้วนำพิกัดที่ปักมาใช้ในแผนที่ก็จะได้เส้นแนวที่เป็นหนึ่งเดียว จึงควรจำแนกแนวเขตออกเป็นกรณีต่าง ๆ บางแนวอาจใช้วิธีการเทคนิคด้านจีไอเอส บางแนวต้องใช้การปักหมุดบนพื้นที่ไปทำหมุดหลักฐานด้วยกันเลย อย่ามัวชักคะเย่อกันไปมากี่ชาติก็ไม่เสร็จ ทำที่ดินป่าไม้หายไปอีกต่างหาก
...xxx.34.12.75 2017-05-22 08:06:02

ต๋อง MJ40
@บทความ: เยื่อใยสี่สิบสาม

    วันนี้ 20 พค.2560 ได้รับเชิญจากน้องเต๋(ท่านประธานรุ่นวน.43)และน้องหมงวน.43(ท่านทสจ.ปราจีณบุรี) ให้ไปร่วมงานวันสังสรรค์วนศาสตร์ 43 ที่โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี พร้อมส่งรายชื่อเพื่อน ๆ มาให้ดู เห็นแล้วบอกเลยว่าคุ้นเคยทั้งนั้น และอยากจะไปพบปะด้วยจริง ๆ แต่เกรงว่าจะทำให้บรรยากาศชุมนุมรุ่น 43 ต้องเปลี่ยนมาเป็นงานซีเนียร์เฟรชชีไป เลยขอขอบคุณท่านประธานเต๋(สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา)สำหรับคำเชิญและขออภัยที่ไม่ได้มา ไว้จัดอีกที่กท.จะแวปเข้างานไปสังสรรค์ด้วยคน ขอให้น้อง ๆ สนุกกันเต็มที่ด้วยบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของชาววนศาสตร์ แล้วพบกันโอกาสหน้านะครับ
...xxx.196.22.46 2017-05-20 10:12:02

ครูนิด
@บทความ: คนึงหา "ดงฟ้าห่วน"

    ที่ดงฟ้าห่วนน่ามีกิจกรรม"อาบป่า(forest bathing)". เพราะศักยภาพเอื้ออย่างมาก
...xxx207.139.14 2017-05-16 22:14:26

คนรักป่า
@บทความ: วันแมปป่าไม้

    ต้องดำเนินงานOne Map ด้วยความรอบคอบ มิฉะนั้นพื้นที่ป่าไม้จะถูกแปรไปเป็นที่ดินประเภทอื่นอย่างมากมายแน่นอน
...xxx.77.135.17 2017-05-06 16:24:29

พี่จารุนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
@คุณ มณฑาวดี ครุธมีชัย

    มณใช่ที่เรียนโรงเรียนศรีไหมค๊ะ ถ้าใช่โทรหาพี่จารุด้วยนะ จำได้ไหม
...xxx.232.178.1 2017-04-27 23:25:10

ป้อม รัตติยา ดำงามกิจ
@คุณ นาวี ช้างภิรมย์

    จำเพื่อนเก่าสมัยประถม โรงเรียนภิบาลนุสรณ์ ได้มั้ยคะ ชื่อ ด.ญ.รัตติยา ดำงามกิจ ชื่อเล่น ป้อม บ้านอยู่ซอยวัดเพลงวิปัสนา บ้านนาวี บ้านอยู่ตรงทางเข้าไปวัดไชยทิศ เราเป็นชื่อนาวี แล้วจำได้ 555 หน้าตาเหมือนเดิมมาก คิดถึงเลยอ่ะอยากคุยด้วย^^..ติดต่อเราด้วยนะ ถ้าจำได้ FB เราชื่อ pompanpery (Rattiya)
...xxx.180.147.5 2017-04-26 23:36:05

พจนารถ
@บทความ: อยากพบภัยให้ผลาญป่า

    ใช่เลยค่ะอาจารย์. ป่าคือพลังแห่งความสุข. เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไว้. ให้ได้มากที่สุด
...xxx.89.20.68 2017-04-26 10:07:34


@บทความ: ควันหลงแต่งตั้งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

    ด-ว-ง เสือข้ามห้วย ๒กิโล(เว็ปนายสมัคร) ซื้อขายตำแหน่ง ทุจริตประพฤติมิชอบ คำพูด คำเขียน แบบนี้กำลังจะไปไล่ล่าผู้กระทำกรรมหล่าวนั้นแล้ว ใจเย็นๆ
...xxx181.143.16 2017-04-24 10:58:52

โอ๋เพชรหมึก
@คุณ สุรสิทธิ์ แซ่อึ้ง

    ใช่สุรสิทธิ์ที่เรียนช่างกลสยาม บ่ายรุ่นแรกหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ติดต่อมาที่เบอร์ 081-4312-312 โอ๋ ด้วยครับ
...xxx8.74.122 2017-04-19 19:17:04

พจนารถ ...เจี๊ยบ
@บทความ: "ดุสิตา" กลางป่าปูน

    ได้อ่านบทความนี้แล้วทำให้ได้รู้จักท่านอาจารย์ดุสิต. อย่างแท้จริง. เคยคิดว่าท่านเก่งด้านมวลชนสัมพันธ์. แต่แท้จริงท่านคือบุคคลตัวอย่างที่หายากได้ในยามนี้เพราะท่านทำงานอนุรักษ์ชายฝั่งด้วยใจ. ทำจริงๆไม่ทอดทิ้งกัน. ได้รู้จักท่านรู้สึกดีใจที่มีบุคคลแบบท่านในสังคมไทย. ความดีจะอยู่ชั่วนิรันดร์ค่ะ
...xxx.89.23.98 2017-04-19 09:04:08

อัฏฐเลขา..ลิลลี่
@บทความ: "ดุสิตา" กลางป่าปูน

    ต้นดุสิตา ดอกคล้ายทุ่งดอกลาเวนเดอร์เลยค่ะท่านดร.ดุสิต สวยและสง่างาม
ท่านดร.ดุสิต สมเป็นคนอัมพวาอย่างแท้จริง

...xxx.89.23.98 2017-04-19 08:56:31

สุรชัย
@บทความ: วิลล่าป่าเลน

    ตกลงเขาจะสร้างไหมนี่ ไปสร้างในค่ายทหารดีกว่า ที่ระนองมีพื้นที่ทหารอยู่ไม่ใช่หรือ
...xxx.232.175.8 2017-04-11 13:32:51


@บทความ: อาถรรพ์ไม้พายุ่ง(พะยูง)...ตายยกรัง

    เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วหละครับ นี่ก็จะฉลองสงกรานต์๒๕๖๐ เกือบปีผ่านไปแล้ว
...xxx181.143.16 2017-04-10 10:54:48

นาถน้อย มนัสไพบูลย์
@คุณ วราภรณ์ ศิริประเสริฐ

    ข้าพเจ้าชื่นชมในคุณงามความดีของเธอทั้งในฐานะข้าราชการที่ซื่อสัตย์มีคุณธรรม,เพื่อนเธอเป็นกัลยามิตรที่
ของข้าพเจ้า และเธออุปถัมภ์และปฎิบัติธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ดำเนินรอยตามสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการได้เต็มร้อย

...xxx55.8.17 2017-04-09 09:03:46

^^
@คุณ พัณณิตา ศรียงค์

    สบายดีนะแอน
...xxx254.28.5 2017-04-05 18:29:08

lee04@hotmail.com
@คุณ ดอนศักดิ์ ภิมุขมาตยากุล

    ใช่ดอนที่เคยอยู่จันท์?
...xxx.232.204.5 2017-04-05 13:22:36


@บทความ: ป่าไม้ต้องมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์

    นโยบายทวงคืนผืนป่าก็ยังปั้นตัวเลขป่าที่ยึดคืน เลียนแบบสมัยอดีตให้เห็นเสมือนมีเปอร์เซ็นป่าที่เพิ่มขึ้น ให้เป็นข่าวขึ้นบ่อยๆเข้าตาผู้มีคอนเนกชั่นพื่อสร้างความชอบธรรมในการก้าวไปขึ้นสู่ตำแหน่ง ...ฮ่วย
...xxx181.143.16 2017-04-03 12:39:08


@บทความ: นายเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือก “กบ”

    ด-ว-ง
...xxx181.143.16 2017-04-03 12:06:11

ครูนิด
@บทความ: โรงเรียนเตรียมนายฮ้อย

    โรงเรียนเตรียมนายพันมีไหมนายมักเลาะ
...xxx49.246.138 2017-03-30 06:32:16

น้อย
@บทความ: ร้านอาหารต้านป่าไม้

    ถ้าหากเขาทำความผิดแล้วไม่ละอายต่อบาป ชุมชนและสังคมรอบข้างหรือที่รู้เห็นก็คงรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อพวกเขานะครับ ในขณะเดียวกัน ทางกรมป่าไม้ก็ควรทำการประชาสัมพันธ์การกระทำผิดและฝ่าฝืนกฏหมายของบุคคลพวกนี้ด้วย ไม่ควรตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว อย่าให้คนผิดครองเมืองครับ ทุกวันนี้สังคมไทยเข้าหลักที่ว่า "คนทำผิดหมู่มากเป็นถูก คนทำผิดมานานแล้วไม่มีใครเอาผิดเป็นถูก"
...xxx55.69.25 2017-03-26 10:22:31

กุ้ง เกษร แสนดี
@คุณ ภูมิพัฒน์(สำราญ) พลราช

    สวัสดีคุณเล่
...xxx.205.250.3 2017-03-25 20:23:13

เพิ่มลาภ ณ นคร เก่ง
@คุณ วสันต์ รัตนานุภาพ

    หวัดดีครับคุนวสันต์ รัตนานุภาพ ผมเองครับเก่งลูกคุนพิทยา ณนคร ลูกแม่ตุ่มหลานยายทวีนะครับพี่สันสบายดีนะครับแล้วยายถวิลเป็นใงบ้างครับ ไม่ได้เจอกันนานมากๆเก่งมีเรื่องจะให้พี่สันช่วยเหลือหน่อยครับ 0929031318เบอเก่งครับ
...xxx.183.108.1 2017-03-22 11:49:20

เพิ่มลาภ ณ นคร เก่ง
@คุณ วสันต์ รัตนานุภาพ

    หวัดดีครับคุนวสันต์ รัตนานุภาพ ผมเองครับเก่งลูกคุนพิทยา ณนคร ลูกแม่ตุ่มหลานยายทวีนะครับพี่สันสบายดีนะครับแล้วยายถวิลเป็นใงบ้างครับ ไม่ได้เจอกันนานมากๆเก่งมีเรื่องจะให้พี่สันช่วยเหลือหน่อยครับ 0929031318เบอเก่งครับ
...xxx.183.108.1 2017-03-22 11:49:18

สุนัชญา มีชัย
@คุณ ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ

    ศาสตร์ครับ พี่สาวคนนี้ยังห่วงและรักน้องชายคนนี้เสมอนะครับ ไม่รู้จะติดต่ออย่างไร เพราะเปลี่ยนเบอร์ รบกวนใครทราบแจ้งเบอร์นี้ให้ศาสตร์ด้วยครับ พี่หนูนิด 0931363324 พยัคฆ์ก็คือพยัคฆ์ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ...ป่าดง พงไหน บุกไป เราไม่ย่อท้อรอรา.."
...xxx.53.230.18 2017-03-09 16:22:40

สมชาย
@คุณ ภณินท์ทิพย์ นอ. สาตราภัย

    สวัสดีครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นท่านอาจารย์ที่เคยสอนโรงเรียนวัดราชบพิธ หรือเปล่าครับ

...xxx.7.8.29 2017-03-07 16:04:21

เทียนทิพย์ เพชรน้ำเอก
@คุณ สุรชัย ท้วมสมบูรณ์

    พี่ต้อย ยังคงสืบสานแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ จนทุกวันนี้ ซึ่งหาบุคคลแบบนี้ได้ไม่ง่ายนัก
...xxx.26.147.13 2017-03-03 19:57:08

คุณไก่
@บทความ: มาตราเจ็ดเพชฌฆาตตัวใหม่

    พะยูง พะยูง จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้พะยูงสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้มืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546
ID line kai54654546
Email nangpaya@hotmail.com
ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com
หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

...xxx.97.121.12 2017-03-03 10:46:54

อรุณ ชมชาญ
@บทความ: ปรับปรุงโครงสร้าง ความหวังป่าไม้?

    รวมทุกๆกรมด้านการป่าไม้ จัดเป็นทบวงการป่าไม้ไปเลย เพื่อร่วมปฎิบัติการเป็นด้านๆไป เพื่องรวมพลังบุคคลากรและลดการซ้ำซ้อนการงานและการไร้ประสิทธิผล
...xxx.122.253.9 2017-02-24 22:07:59

อรุณ ชมชาญ
@บทความ: ซาตานสวนป่า

    จะไปร้องเรียนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการปลูกสร้างสวนป่าทางเศรษฐกิจได้ที่ใคร? ประเทศนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจจริงๆที่ สามารถ0tสั่งการให้พิจารณาร่างแก้ไข พรบ.ป่าไม้ และพรบ.สวนป่าใหม่ ให้เป็นการ พรบ.ส่งเสริมการป่าไม้ภาคเอกชนอย่างแท้จริงโดยไม่มีเงื่อนไขการควบคุมหลงเหลืออยู่ เพื่อให้ผู้ประกอบสัมมาชีพสวนป่า ได้ลืมตาอ้าปปากทำมาหากินอย่างสดวกเหมือนการปลูกกะหล่ำปลีบ้าง?
...xxx.122.253.9 2017-02-24 21:55:06

ป่าไม้หนุ่ม
@บทความ: คืนสู่เหย้าชาววนศาสตร์

    กลอนนี้เสนอมาหลายปีแล้วยังทันสมัยอยู่ครับ ปีนี้วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 พบกันครับ
...xxx10.65.97 2017-02-22 05:55:19

คนไพร
@บทความ: ซาตานสวนป่า

    ทุกคนที่ได้ผลประโยชน์จากการฉ้อราษฎร์น่าถือเป็นซาตานสวนป่าทั้งหมด ความจริงไม่ได้น่ากลัวนะแต่น่ารังเกียจมากกว่า
...xxx49.237.46 2017-02-20 09:27:09

จิตติวัฒน์
@บทความ: FFT โปรแกรมจัดการสวนไม้เศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0

    ดีมากๆ เลยครับ และจะดีสุดๆ ถ้าได้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย หรือคณะวนศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาหลักด้วย
...xxx49.245.6 2017-02-19 11:31:41

จิตติวัฒน์
@บทความ: ระบบการติดตามป่าทดแทน

    ถ้าได้นำไปใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย บทบาทของภาคป่าไม้คงแสดงออกมาได้ชัดเจนมากกว่าปัจจุบัน ท่านอยู่ในระดับนโยบายน่าจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับ
...xxx49.245.6 2017-02-19 11:19:56

จิตติวัฒน์
@บทความ: ทิศทางการป่าไม้ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า

    แนวคิดของ อ.มณฑลฯ กว้างและครอบคลุมความเกี่ยวเนื่องของบทบาทภาคป่าไม้ต่อทุกภาคส่วน ในบริบทของสังคมไทย อย่างที่ควรจะเป็น น่าจะช่วยกันคนละไม้ละมือ ทุกรูปแบบที่ทำได้ เพื่อให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจริงให้ได้
...xxx49.245.6 2017-02-19 11:07:00

น้อง
@บทความ: ซาตานสวนป่า

    ชื่อซาตานดูน่ากลัวจัง หมายถึงใครบ้าง คนเรียกเก็บส่วยหรือคนสั่งการจ๊ะ
...xxx.123.208.2 2017-02-18 14:23:14

Indianday40
@บทความ: ซาตานสวนป่า

    อ่านร้อยกรองบทนี้ที่ครูนิดฯ แต่งแล้วแหมมันตรงกับประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาเลยทีเดียว ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นเจ้าของสวนป่าสักเอง แต่ก็เป็นผู้ปลูกและดูแลสวนสักจำนวน 5,000 กว่าไร่ให้กับเจ้าของเขามาตั้งแต่ต้น ขณะนี้อายุได้ 12 - 13 ปีแล้ว ได้มีการจัดการตามหลักวิชาการป่าไม้ มีการบำรุง ดูแล และจัดการ เพื่อหวังว่าจะได้ผลผลิตที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเวลาที่เสียไป

ในการจัดการสวนป่าสักเราได้ทำการสำรวจและประเมิน การเจริญเติบโตทุกปี เมื่อพบว่าอัตราการเจริญเติบโตเริ่มลดลงก็ได้ใช้วนวัฒน์วิธีช่วยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต โดยการตัดสางขยายระยะตามความเหมาะสม ไม้ที่ตัดสางออกแม้จะเป็นขนาดเล็กแต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ถึงแม้ราคาจะไม่สูงเท่าไม้ที่ซื้อ-ขายกันโดยทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการตัดสางไม้ออกก็จะสูงกว่าการทำไม้โดยทั่วไปอยู่บ้างก็ตาม เราก็คิดว่าน่าจะพอได้รายได้กลับมาเพื่อใช้บำรุงไม้ส่วนที่เหลือให้โตได้ขนาดต่อไป

ในการตัดไม้ออกนั้นทางสวนฯก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องการขอขึ้นทะเบียนสวนป่า การขอมีและขึ้นทะเบียนดวงตรา(ฆ้อน) การแจ้งตัด การขออนุญาตมีและใช้เลื่อยยนต์ ฯลฯ อย่างไรก็ตามแม้ทางสวนฯจะได้พยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของทางราชการแล้วก็ตามที่ แต่ก็มีบางเรื่องทีอาจจะไม่รู้หรือตกหล่นได้(เพราะหยุมหยิมเหลือเกิน)

ครั้งแรกที่ทำไม้ออกฯเจ้าหน้าที่ได้ออกไปตรวจ(ซึ่งกว่าจะออกมาตรวจได้ก็เกือบเดือน)(มาในรูปคณะกรรมการฯ มีปลัดอำเภอฯเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่สวนฯตั้งอยู่ เป็นกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯเป็นกรรมการและเลขานุการฯ)มีการสุ่มตรวจวัดไม้ที่ทำอย่างละเอียด สอบวัดความยาว ความโต ของไม้ตามบัญชีไม้ที่แจ้งไปอย่างละเอียด ผิดแม้แต่เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้ (คนไหนเคยทำไม้หรือวัดจัดทำบัญชีไม้คงทราบดี ไม้ท่อนเดียวกัน วัดสอบสองครั้งก็ไม่เท่ากันหรอกครับ มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่เท่ากันเยอะ จริงๆถ้าใกล้เคียงกันก็น่าจะยอมรับได้แล้ว แต่คณะกรรมการฯก็จะไม่ยอม)เล่นเอาผมเหงื่อตกเหมือนกันครับ

ติอย่างนู้นอย่างนี้สารพัด จนสุดท้ายก็มากระซิบผมว่าต้องมีค่าใช้จ่าย ลบ.ม.ละ 100 บาท สุดท้ายทางสวนฯจำต้องยอม การตรวจสอบจึงผ่านไปได้ หลังจากนั้นงวดต่อไป ไม่เคยตรวจวัดไม้ผมอีกเลย แค่มาถ่ายรูปไปเท่านั้น คิดดูเถอะครับ ไม้ตัดสางขายได้ ลบ.ม.ละ 2,000 บาท ก็เก่งแล้ว ไหนยังจะต้องมีค่าทำไม้ออกซึ่งก็จะสูงกว่าปกติที่ตัดออกทั้งแปลงอีก ค่าตรวจวัดประทับตรา ฯลฯ จิปาถะ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องรอออกใบ สป.13 (หนังสือรับรองการแจ้งตัด ออกโดยอำเภอฯ) สป.15 (หนังสือแสดงรายการไม้เพื่อนำเคลื่อนที่ ออกโดยจังหวัดฯ) สำหรับ สป.15 จะมีอายุ 3 เดือน หากไม่เคลื่อนย้ายไม้ออกจากสวนฯ แล้วหมดอายุก่อน ก็จะต้องไปขอต่ออายุ (อันนี้บางแห่งมีค่าใช้จ่ายต้องเสียอีกครับ)

ผมแจ้งไปยังเจ้าของสวนฯที่ผมดูแล ท่านบ่นอย่างอารมย์เสียว่าถ้าเลิกสวนได้ก็จะเลิก คิดที่จะขยายสวนเป็น 10,000 ไร่ ก็ไม่เอาแล้ว เฮ้อ!อนิจา!สวนป่าไทย!

...xxx.53.44.102 2017-02-18 12:56:05

ครุยา อุตรดิตถ์
@คุณ ธีรพล(วรชาติ) วุทธีรพล

    ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
...xxx.183.57.18 2017-02-14 16:00:36

มจ.
@บทความ: คืนสู่เหย้าชาววนศาสตร์

    นักป่าไม้ที่มุ่งมั่นเพื่อการป่าไม้จะต้องมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้(knowledge) ทักษะ(skill) และทัศนคติ(Attitude) ที่มีความสำคัญกับงานป่าไม้
...xxx10.65.220 2017-02-12 12:28:30


@บทความ: (เร่ง)ธรรมชาติโหด

    ขอเป็นแรงใจ ให้กับท่าน อย่าพลันโหย นักการเมืองบางท่าน คดีโกย คงถูกโบย ให้เห็น เป็นเรื่องราว รักและเคารพทุกตวามคิดครับ
...xxx.53.67.149 2017-02-08 19:44:14


@บทความ: (เร่ง)ธรรมชาติโหด

    ขอเป็นแรงใจ ให้กับท่าน อย่าพลันโหย นักการเมืองบางท่าน คดีโกย คงถูกโบย ให้เห็น เป็นเรื่องราว รักและเคารพทุกตวามคิดครับ
...xxx.53.67.149 2017-02-08 19:44:08


@บทความ: (เร่ง)ธรรมชาติโหด

    ขอเป็นแรงใจ ให้กับท่าน อย่าพลันโหย นักการเมืองบางท่าน คดีโกย คงถูกโบย ให้เห็น เป็นเรื่องราว รักและเคารพทุกตวามคิดครับ
...xxx.53.67.149 2017-02-08 19:44:01

คุณครู...โส
@คุณ ณรงค์ชัย ชลภาพ

    ผู้ช่วยอู๊ด....สบายดีหรือเปล่าคะ นานมากๆเท่าที่จำได้..ไม่ได้เจอกันเลย อยู่ที่ไหนเหรอคะตอนนี้..
...xxx.4.243.101 2017-02-02 21:41:10

จิตติวัฒน์
@บทความ: ปรับปรุงโครงสร้าง ความหวังป่าไม้?

    การป่าไม้ของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร ภาคป่าไม้จะมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร หน่วยงานด้านป่าไม้ควรจะมีบทบาทอย่างไร จึงจะทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง VISION เหล่านี้ผู้บริหารของทั้ง 3 กรมเห็นชัดเจนและยอมรับร่วมกันแล้วหรือยัง จึงจะปรับโครงสร้างเพื่อรองรับงานที่จะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ และข้อสำคัญคือการที่ทั้ง 3 กรม ดูแลและจัดการทรัพยากรหลักของชาติ การปรับองค์กรให่เช่นนี้จึงควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
...xxx49.241.166 2017-01-31 11:46:22

มจ.
@บทความ: ปรับปรุงโครงสร้าง ความหวังป่าไม้?

    การรักษาป่าให้คงไว้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา สิ่งที่ต้องคิดและทำคือการสร้างป่าโดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และหันมาช่วยกัน สนับสนุนกันอย่างจริงจัง อธิบดีผู้นำในเส้นทางต้องคิดริเริ่ม มากกว่ารอบัญชาจากรมต.อย่างเดียว
...xxx10.65.220 2017-01-31 10:44:30

MJ
@คุณ มณฑล จำเริญพฤกษ์

    หลักไมล์บนเส้นทาง 100 ปี ของยูพีแอลบีลอสบันยอส >>
...xxx10.65.220 2017-01-29 09:35:34

อภิเดช สุวรรณ์
@คุณ ไพโรจน์ บุญขันธ์

    คิดถึงเพื่อนจังเลย เรานิ ขรึม นัสเซอร์ จำได้ม้าย ปี๑เราอยู่ตึก๑๕ห้อง๒๐๘ มเกษตรศาสตร์ นี่เบอร์โทรเซอร์น่ะขรึม ๐๙๗๐๑๖๖๖๔๐
...xxx.97.60.253 2017-01-26 15:37:40

จิตติวัฒน์
@บทความ: สายใยวนศาสตร์

    อยากฟังความเห็นของน้องกลุ่มนี้ก่อนครับ ท่านใดพอทราบไหม
...xxx49.242.117 2017-01-21 15:08:01

อรุณ ชมชาญ
@บทความ: ยุทธการขจัดเขาหัวโล้น

    อช. สมควรร่วมสนธิกำลังกับ ปม.เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาทั้งหมด ทั้งที่เป็นที่อุทยานและนอกอุทยาน ในเมืองน่าน อย่างน้อยก็ต้องร่วมมือกันกับ มหาดไทย และฝ่ายความมั่นคงด้วย ลำพังกรมเดียวฝ่าดงอิทธิพลและคนโลภยึดที่ป่าได้ยากมาก
...xxx.97.68.35 2017-01-19 12:18:35

ืnongluK
@คุณ วีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

    สบายดีไหมค่ะท่าน
...xxx.173.231.2 2017-01-17 13:10:18

จิตติวัฒน์
@บทความ: ศรัทธา "วนศาสตร์"

    ป่าไม้เป็นนอกจากมีความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าเศรษฐกิจ หรือไม้เศรษฐกิจกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปและนักลงทุน งานเกี่ยวกับปาไม้คงจะขยายตัวออกไปมาก บุคลากรทางวนศาสตร์คงเป็นที่ต้องการของตลาด แหล่งผลิตบัณฑิตวนศาสตร์เพียงแห่งเดียวจากมหางวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คงไม่น่าจะพอ คงงจะต้องคิดวางแผนให้มหาวิทยาลัยตามภาคต่างๆ มีคณะวนศาสตร์เพิ่มขึ้นมานะครับ
...xxx49.238.27 2017-01-16 15:35:05

ขุนดง
@บทความ: ใครโง่วะ

    ตกลงแล้วเรื่องนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์จะเอาอย่างไร ทางสมาชิกหลายคนรอคำตอบอยู่
...xxx49.240.157 2017-01-15 20:07:34

LFG
@คุณ มณฑล จำเริญพฤกษ์

    การทดสอบความถ่วงจำเพาะของเนื้อไม้ >>
...xxx10.65.163 2017-01-15 13:07:02

ทศ สถาปัตย์
@บทความ: ใครโง่วะ

    ได้ดูและฟังคลิปแล้ว รู้สึกอัปยศ อดสู่ใจ บ้านนี้เมืองนี้มีท่านผู้มีบุญญาบารมีเป็นถึงเจ้ากรมฯได้กล่าวผรุสวาทและปรามาสบุคคลที่สาม ในที่ประชุมของตนโดยที่บุคคลหรือคณะที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสได้แก้ต่างเช่นในรัฐสภาเพียงแต่สมาชิกกล่าวพาดพิงถึงผู้ใด ก็รีบรักษาสิทธิ์ยกมือทันที เพื่อขอแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีนี้พฤติการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าใจว่ามีวุฒิภาวะ มีความรู้ความสามารถเป็นถึงเจ้ากรมฯ บ้านนี้เมืองนี้หากมีบุคคลเช่นนี้มากขึ้น แล้วเราจะสามัคคีปรองดอง เพื่อนำชาติบ้านเมืองไปสู่เป้าหมาย ๔.๐ได้อย่างไร.....ฯพณฯ
...xxx.51.236.21 2017-01-14 17:20:19

สายสุดใจ
@บทความ: ใครโง่วะ

    มันเกิดจากต้นเหตุที่แต่งตั้งคนแบบนี้มาบริหารแล้ว เนื้อหาที่พูดกันในที่ประชุมชี้ได้ชัดว่าใครโง่?
...xxx49.241.93 2017-01-10 23:42:12

John
@บทความ: ใครโง่วะ

    โง่ไม่โง่ไม่รู้ รู้แต่ว่ากรมลูกน้องผมไปสอบได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้หลายคนมาบ่นว่า ทำไมพวกข้าราชการรุ่นเก่าๆ คิดไรไม่เป็นเลย สร้างงานก็ไม่สร้าง ทำแต่รูทีนไปวันๆ นี่คือคนฉลาดเขาทำกันหรือ คิดเองคงเป็นนะท่านสมชาย
...xxx181.143.16 2017-01-10 12:19:19

มณฑล
@บทความ: ใครโง่วะ

    ปัญหาของกรมส่งเสริมเกษตร คือใช้งานคนตามวุฒิไม่เป็น กพ.เขาเปิดให้สายที่เกี่ยวกับเกษตรสามารถเป็นนักส่งเสริมเกษตรได้ วนศาสตร์ก็ส่งเสริมการปลูกต้นไม้แบบวนเกษตร ประมงก็ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ปศุสัตว์ก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ล้วนแต่ช่วยกันสร้างเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรเหมือนกัน การส่งเสริมแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ของในหลวงร.9 มีแนวทางให้มีทั้งไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว ควรเน้นการส่งเสริมให้เป็นระบบ กรมส่งเสริมเกษตรฯ จะต้องชี้แนวทางเหล่านี้ให้แก่คนทำงาน ไม่ใช่มามองแต่ที่วุฒิ กพ.เขามองว่าพื้นฐานความรู้ด้านเกษตรไม่ว่าจะจบสาขาใหนต่างมีพื้นฐานเดียวกัน
...xxx10.64.12 2017-01-10 08:22:50

มจ.
@บทความ: ใครโง่วะ

    การที่อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร(นายสมชาย) โพล่งออกมาว่า วนศาสตร์มันโง่จะตายตอนสอบเอ็นทรานส์น่ะ หลังจากที่มีผู้รายงานว่าเด็กวนศาสตร์ไปสอบเข้ากรมส่งเสริมเกษตรฯ ได้จำนวนมาก แสดงให้เห็นทัศนะคติด้านลบที่มีต่อเพื่อนร่วมรุ่นวนศาสตร์ในอดีต ฝากชาววนศาสตร์รุ่น 43 ไปเคลียร์กันด้วย ทางที่ดีเพื่อความสามัคคีของชาวเกษตรด้วยกัน แนะนำว่าให้นายสมชายฯ แถลงการณ์ขอโทษที่เผลอไป
...xxx10.66.12 2017-01-10 08:16:43

นักส่งเสริม
@บทความ: ใครโง่วะ

    คลิปวิดีโอเสียงนายสมชาย >>
...xxx10.65.7 2017-01-10 06:34:01

ผมสนธิชัยเขียวมาลี
@คุณ เจษฎา (Dr Jesada Luangjame) เหลืองแจ่ม

    ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านเจ้านายด้วยนะที่ผมเคยทำงานที่กรมป่าไม้ด้วบกันคร้บท่าน.ดร.คร้บ
...xxx.232.210.1 2017-01-06 13:38:13

ณรงค์. มหรรณพ
@บทความ: สวดมนต์ป่าไม้

    ก็ไปเพราะอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร. ผลคือสวดที่บ้านดีกว่า ถ้ามีความตั้งใจ. เพราะดูมันวุ่นวาย คนมาก ที่นั่งไม่พอ. ทำให้เราขาดสมาธิ. แต่ถ้าผู้ไปเสนอหน้าผู้ใหญ่มีแน่นอนครับ
...xxx.168.229.1 2017-01-03 07:47:38

วุฒิ
@คุณ รัตนา จันทโย

    สบายดีหรือเปล่า ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะ รักษาสุขภาพดีๆนะอ้อย คิดถึงเพื่อนเสมอ
...xxx.109.81.12 2016-12-30 22:28:18

โอภาส ตันติฐากูร
@คุณ ธนวัฒน์ กำจรเจิด

    พี่นพครับ-สวัสดีครับ-ผมโอภาส-น้องคณะวอ.ที่เราเคยไปร่วมแนะนำมหาวิทยาลัยที่ภาคอีสานด้วยกัน-พี่จำได้หรือเปล่าครับ-ตอนนี้พี่อยู่ที่ใดครับ โปรดติดต่อผมที่เบอร์โทร 0917452081 นะครับ-ขอบคุณครับ
...xxx.155.35.85 2016-12-23 10:18:42

ลูกน้องเก่า เขตยอดโดมอุบล
@คุณ ลิขสิทธิ์ สิทธิมณีวรรณ

    หัวหน้าลิขสิทธิ์ครับ พอรู้จักหัวหน้านิเวศน์ สกุลศึกมั๊ยครับถ้ารู้ผมขอเบอร์โทรท่านด้วยครับ โทรกลับที่0613291186 ขอบคุณครับ
...xxx.51.13.76 2016-12-17 12:31:14

ณัฐญมีย์
@คุณ กวิน พันธุ์ศิริ

    ฉันคิดถึงคุณมากๆค่ะ ขอให้มีความสุขนะคะ
...xxx.121.2.138 2016-12-09 17:24:10

น้ำบนฟ้า
@คุณ สมฤดี จั่นบุปผา

    สวัสดีครับ
...xxx.24.125.10 2016-12-09 07:31:19

มจ.
@บทความ: ธ สถิตในดวงใจลูกสีเขียวทุกคน

    เพลงใกล้รุ่งทำนองเร็ว ดนตรีบรรเลงสนุกดี ส่วนเพลงเกษตรศาสตร์ให้จิดวิญญาณลูกสีเขียวได้อย่างจับใจ เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ ก็หวานแหว สรุปว่าเกษตรศาสตร์น่าประทับใจกว่า...(จริง ๆ นะ)
...xxx10.65.187 2016-12-08 17:12:57

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: ธ สถิตในดวงใจลูกสีเขียวทุกคน

    ฟังทั้ง 3 เพลงแลัว สรุปว่าเพลงของเกษตรเพราะที่สุด เป็นธรรมชาติที่เหมาะกับมหาวิทยาลัยดี
...xxx49.248.195 2016-12-05 20:17:42

รักป่า
@บทความ: ธรรมาภิบาลป่าไม้

    ส่วนใหญ่ ผู้บริหารป่าไม้ไม่ค่อยอยากจะจับต้องเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลเท่าใดหรอกครับ มันเป็นเหมือนบูมเมอแรงที่ขว้างออกไปแล้วหมุนกลับมาสู่คนขว้าง
...xxx.111.32.9 2016-12-02 07:27:20

LFG
@คุณ มณฑล จำเริญพฤกษ์

    ข้อมูลกายภาพไม้ >>
...xxx10.65.118 2016-11-30 10:00:05

สะแกราช
@บทความ: ธรรมาภิบาลป่าไม้

    ฝากดร.ขวัญชัยฯ ซึ่งมีโอาสใกล้ชิดกับผู้บริหารประเทศในขณะนี้ ช่วยนำธรรมาภิบาลมาสู่วงราชการโดยเร็ว ก่อนที่ความฝันที่มีอยู่นั้นจะสลายไป เพราะยังไม่มีใครเลยสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ >>
...xxx10.65.118 2016-11-28 07:49:47

Du. วน.43
@บทความ: ครบแปดสิบสี่ปี ธานีภมรนิยม

    26-27 พ.ย.59 นี้ ชาวสีเสียดแก่นร่วมเฮฮาต้อนรับการย่างสู่ 89 ขวบ ของป๋าธานี ภมรนิยม ที่วนาวารีรีสอร์ท อ่าวคุ้งวิมาน จันทบุรี
...xxx49.242.70 2016-11-26 08:08:28

MJ
@คุณ โครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่ออป.

    แบบสำรวจโครงการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าไม้สัก https://goo.gl/forms/RV7U12k1rqXMXnXa2 >>
...xxx10.64.93 2016-11-17 00:42:04

Newton
@คุณ คมสัน มณีกาญจน์

    สวัสดีค่ะ สบายดีนะค่ะ
...xxx.25.40.53 2016-11-14 11:49:37

วัลยา สุทธิพิบูลย์
@คุณ วสา สุทธิพิบูลย์

    ดูแลสุชภาพด้วยนะ
...xxx.0.210.193 2016-11-10 02:04:24

ทศ สถาปัตย์
@บทความ: ทอดกฐินถิ่นโกงกาง

    ขออนุโมทนาบุญ กับตระกูลเวชกิจ
...xxx.51.239.23 2016-11-07 15:40:41


@บทความ: ทำเพื่อป่าก่อนเกษียณ

    รู้ได้อย่างไรว่าใครวิ่งเต้น ซื้อ-ขายตำแหน่ง มีผู้รู้เคยตอบว่าก็ไอ้พวกที่เห็นหน้าเห็นชื่อบ่อยๆในหน้าข่าว-สื่อต่าง ตามหลังผู้มีอำนาจบาตรใหญ่ในตอนนั้นๆ และอีกพวกที่มีชื่อปรากฏบ่อยๆๆๆในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้น รวมทั้งพวกถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบที่ได้ยินชื่อนามสกุลจนแทบจำได้บางท่านก็เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามไปเลยก็มีมาก ขอให้ท่านประธานมีชัยฯช่วยจัดการมันซะ...
...xxx181.143.16 2016-11-04 10:22:22


@บทความ: ทำเพื่อป่าก่อนเกษียณ

    มีชัย ให้ประหารพวกซื้อ-ขายตำแหน่ง ทั้งข้าราชการประจำและการเมือง
...xxx181.143.16 2016-11-03 09:47:35


@บทความ: ทอดกฐินถิ่นโกงกาง

    อนุโมทนาบุญ. กับตระกูล. เวชกิจ
...xxx7.34.83 2016-10-31 20:36:54


@บทความ: ทอดกฐินถิ่นโกงกาง

    อนุโมทนาบุญ. กับตระกูล. เวชกิจ
...xxx7.34.83 2016-10-31 20:36:50

ยงยุทธ.0818280001
@คุณ เดชา นิลารักษ์

    ผมสนใจที่ดินคุณที่ลำพูน.ถ้าจะขายติดต่อกลับมาผมได้ครับ
...xxx229.102.23 2016-10-30 11:53:59

วิเชียร วรรณวงษ์
@คุณ ชาญยุทธ อิสริยะเสรีกุล

    บริษัทป.ธนทรัพย์จำกัด ให้บริการบำรุงรักษา,ทดสอบน้ำมัน,กรองหรือเปลี่ยนน้ำมัน,ซ่อม
และเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจเช็คต ู้RMU ,Air Load Break Switch ,MDB และDB
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ปักเสาพาดสาย - ขยายเขตการไฟฟ้าการไฟฟ้าหรือ
สั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องใหม่ โดยทีมงานวิศกรและช่างที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 20ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณวิเชียร วรรณวงษ์
มือถือ 087-5607211
E.mall: w.tanasub@gmail.com
: wichain_ekarat@hotmail.com
&.  บริษัทมีทีมช่างบริการและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

...xxx.52.181.12 2016-10-24 15:47:09

จันทร์ฉาย พระนอน
@คุณ สุรวุฒิ ใจกิจสุวรรณ

    สวัสดีค่ะ สุรวุฒิ จำเพื่อนเก่าจากเขมาฯ คนนี้ได้ไหม ดีใจนะที่ได้เจอเพื่อน คิดถึงเพื่อนเสมอค่ะ หากมีเบอร์โทร. คงได้คุยกันแล้ว มือถือของเราคือ 0625798959
...xxx8.152.49 2016-10-14 14:35:17

ปิยะพร
@คุณ วิชาญ รอดขันเมือง

    อาจารย์ สบายดีไหมค่ะ
...xxx.7.20.228 2016-10-11 12:23:15

หมู ภุชงค์ 0616164415
@คุณ วิรัติ ปรากฏดี

    คิดถึงนะเพื่อนรัก
...xxx.11.74.2 2016-10-10 14:15:21

หมู ภุชงค์ 0616164415
@คุณ วิรัติ ปรากฏดี

    คิดถึงนะเพื่อนรัก
...xxx.11.74.2 2016-10-10 14:15:16

ผู้แพ้
@บทความ: ม่วงสาวม่วงไม้ ม่วงใจม่วงคน

    อ่านกลอนบทนี้แล้วแล้วเหงาใจมากเลย ยิ่งฟังเพลงด้วยแล้วน้ำตาจะไหลเอา
...xxx.14.117.24 2016-10-02 15:12:03

หวาน
@บทความ: วน.: นายสุรา

    คนดี ๆ ทั้งหลายมักจะตำหนิหรือขบขันกับคนดื่มสุราเสมอ ตกลงว่าดีหรือไม่จ๊ะ
...xxx.98.242.23 2016-10-01 16:15:50

อรทัย ภูยางสิม
@คุณ อลงกต ศรีวิจิตรกมล

    ขอให้ท่าน อลงกต ศรีวิจิตรกมล มีแต่ความสุขความเจริญค่ะ
...xxx.215.196.1 2016-09-29 04:40:44

ขวัญพืช แสงกระจ่าง (เกิดมงคล)
@คุณ เดชาวุธ เศรษฐพรรค์

    khwaunphuech@windowslive.com ตอนนี้มาเป็นผอ.กองช่าง อยู่อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง
จ.กำแพงเพชรครับ ผ่านมายินดีต้อนรับนะครับ

...xxx79.180.209 2016-09-19 12:12:22

ขวัญพืช แสงกระจ่าง (เกิดมงคล)
@คุณ เดชาวุธ เศรษฐพรรค์

    สวัสดีครับพี่วุธ จำก้อยได้มั้ย ตัวอ้วนๆที่อยู่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนเคยไปฝึกอบรมกับพี่บ่อยๆ สนิทกับอาสีลา การถาง ถ้ายังจำได้ก็ตอบมาด้วยนะครับ
...xxx79.180.209 2016-09-19 12:09:43

อรุณ
@บทความ: ไยต้องถาง ยางพารา

    การพัฒนาประเทศด้านการป่าไม้ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะอย่างไรรับาลต้องพึ่งพาประชาชน จะดีหรือช้่วก็ยังเป็นคนไทยอยู่ องคุลีมาลก่อกรรมเอกอุยังได้รับการอภัยจากพระพุทธองค์และสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ นับประสาอะไรกับชาวบ้านผู้บุกรุกป่าเข้าปลูกยางหรือรับจ้างกรีดยางของนายทุน สร้างป่าแม้ทำยากแตชาวป่าไม้ต้องทำใจกว้างและอดทนเพื่อใช้ร้อยกลยุทธเพื่อร่วมมือกับประชาชนในชนบทเพื่อสร้างหรือดูแลป่ายั่งยืน
...xxx.52.3.227 2016-09-12 14:50:24

วิมล เทศวานิช
@คุณ วันชัย สุโพธิ์

    จำกันได้รึเปล่า วิมล (ตึ๋ง)อุทัยธานี
...xxx.99.228.16 2016-09-08 15:45:03

วิมล เทศวานิช
@คุณ วันชัย สุโพธิ์

    จำกันได้รึเปล่า วิมล (ตึ๋ง)อุทัยธานี
...xxx.99.228.16 2016-09-08 15:43:19

มจ.
@บทความ: จากป่าเลนเป็นป่าไผ่

    ต้องขอขอบคุณผู้ที่ทำให้เกิดการโยกย้ายผอ.สมศักดิ์ (และผอ.นิพนธ์) แห่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ เพราะชี้ให้เห็นถึงการขาดหลักการในการแต่งตั้งผู้บริหารขึ้นมาทดแทนในองค์กรอย่างชัดเจน นี่เป็นช่องโหว่ของการบริหารงานแผ่นดิน

การโยกย้ายทั้งสองท่านนี้มีคำถามมากมาย เนื่องจากท่านทั้งสองทำงานให้กับกรมทช.มาอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยใกล้เกษียณอายุ ได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์ที่สามารถนำเอามาต่อยอดการบริหารงานให้องค์กรก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้

จึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้หยิบยกหลักการการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมาพิจารณากันอย่างจริงจัง

ในปัจจุบันยังขาดหลักเกณฑ์ที่ดี ในการแต่งตั้งข้าราชการให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร ซึ่งปัจจุบัน ใครก็ได้ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ก็สามารถจะเป็นผู้บริหารในตำแหน่งนั้นได้ แม้ว่าจะไม่เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อนก็ตาม

หากการบริหารงานป่าไม้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการป่าไม้ก็ได้นั้น คงไม่มีใครอีกแล้วที่จะศึกษาหาความรู้ ทำงานศึกษาวิจัยอย่างจริงจังให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า สู้อยู่กันไปเรื่อยๆ ดีกว่า คอยหาโอกาสเหมาะ ๆ เพื่อใกล้ชิดผู้มีอำนาจดีกว่า

การโยกย้ายครั้งนี้ไม่อยากจะโทษผู้บริหารท่านใดเลย เพราะท่านก็ต้องเลือกคนที่ท่านชอบคนที่ช่วยท่านได้(ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็เป็นได้)

อยากโทษคนรับผิดชอบในการดูแลระบบบริหารราชการมากกว่า ขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป มีแต่องค์กรจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ

ต้องขอบคุณ คุณคนนอกป่า ที่ได้เสนอการพัฒนาระบบธรรมภิบาลขึ้นมา ไม่อยากให้มีการย้ายแบบฟ้าผ่าที่หาคำตอบที่ยอมรับไม่ได้เกิดขึ้นต่อไป

...xxx.98.242.23 2016-09-08 07:05:13


@บทความ: ปลัดฯกับป่าไม้(ภาคพิสดาร)

    จากเฟสบุ๊กท่านสมัคร(ถึงผู้อ่าน)...ไปช่วยดูช่วยเชียร์กันหน่อย
...xxx181.143.16 2016-09-07 09:52:04

คนนอกป่า
@บทความ: จากป่าเลนเป็นป่าไผ่

    ชาวป่าไม้มักละเลยธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลกัน จึงมักปรากฎการโยกย้ายที่ไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง หากตัวเองไม่มีส่วนได้เสีย ก็มักปลอบประโลมให้ยอมรับในชะตากรรม แทนที่จะรวมตัวกันแสวงหาหรือเรียกร้องใก้มีการวางระบบและกลไกที่ชอบธรรมมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น
...xxx.14.117.24 2016-09-07 07:52:39

มณฑล
@บทความ: คารวะ "อาจารย์ต๋อง"

    ขอขอบคุณชาวสีเสียดแก่น สำหรับงานมุทิตาจิตเนื่่องในวันครบรอบอายุ 60 ปี ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และในโอกาสจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ และอีกหลายท่านที่สละเวลามาร่วมสังสรรค์(ซึ่งไม่ขอกล่าวทั้งหมดในที่นี้) ได้ร่วมกล่าวแสดงความในใจที่มีต่อกระผมและวงการป่าไม้ หวังว่าเราทุกท่านจะได้ร่วมเป็นแรงหนึ่งผลักดันให้การป่าไม้ได้พัฒนาไปให้เกิดสังคมที่มีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ขอคารวะทุกท่านมาด้วยใจครับ
...xxx.98.242.23 2016-09-05 09:17:35

ครูนิด วนศาสตร์
@บทความ: ไม้แสนดี “สีเสียดแก่น”

    เสาร์ที่ 3 กันยายน 2559.นี้ ชาวสีเสียดแก่นรวมพลังกันฉลองในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและการถึงเส้นชัยในการปฏิบัติราชการของ อาจารย์ต๋อง:รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งชมรมสีเสียดแก่น ที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค สระบุรี ผู้คุ้นเคยที่ประสงค์ร่วมงานโปรดแจ้ง ครูนิด วนศาสตร์(081-8154566)
...xxx49.244.245 2016-09-01 05:04:24

พัน ชาดไพร
@บทความ: มาตราเจ็ดเพชฌฆาตตัวใหม่

    เรียน คุณศักดา จากข้อเท็จจริงทีให้มาแม้ไม่ชัดเจนเสียทั้งหมด แต่ไม้มีอายุตั้ง ๕๐ปีอีกทั้งยังมีลักษณเป็นซากไม้อีกด้วยและแม้จะเป็นไม้พะยูงก็ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์น่าจะประมาณ ๑๕ เซนติเมตร อายุขนาดนี้เปลือก กระพี้คงผุกร่อนไปตามสภาพเหลือแต่แก่นซึ่งเล็กมากและมีจำนวนเพียงท่อนเดียวยาวเพียง ๑ เมตร แม้ทางกายภาพยังคงทำให้มองเห็เป็นไม้ท่อน แต่คุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นจึงเข้าลักษณะเป็นไม้ฟืน พ้นสภาพความเป็นไม้ท่อนจึงครอบครองได้โดยไม่มีความผิด
...xxx.51.239.44 2016-08-29 10:42:15