If you can dream it, you can do it = ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้
 
     
 
ตามล่าหา ซี 9
พวกสนใจทั้งเงินและเกียรติยศต้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ แต่ก็ต้องอาศัยฝีมือไม่น้อย งานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...ยกเอางานของป่าไม้จังหวัดในอดีตมาทำ
 

 

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 หน้า 12 จั่วหัวว่า... “ทส. เปิดสอบ  ซี 10 รอง ปลัด – ผู้ตรวจ อธิบดี” รายละเอียดมีว่า นายเกษมสันต์  จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเปิดสรรหาข้าราชการระดับสูงหรือระดับ 10 จำนวน 7 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงฯ 1 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1 ตำแหน่ง และอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี        1 ตำแหน่ง โดยจะเข้าหารือกับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะใช้วิธีการแบบใดระหว่างการสลับหมุนเวียนตำแหน่ง ระดับ 10 มาลง หรือเปิดสรรหาเอาข้าราชการระดับ 9 ขึ้นมา ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าการสรรหาข้าราชการระดับ 9 ขึ้นมาจะเหมาะสมกว่า เพราะข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่งมีการแต่งตั้งโยกย้ายไปเร็วๆนี้ ยังไม่ได้ทำงานเลย จากนั้นเมื่อแต่งตั้งระดับ 10  แล้วข้าราชการระดับ 9 หรือรองอธิบดีจะว่างลงอีก 7 ตำแหน่ง ข้าราชการระดับชำนาญการจะขยับไปเป็นชำนาญการพิเศษ อีก 7 ตำแหน่ง เป็นการขยับตามกันไป ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด... (ทสจ.) ว่างอยู่อีก 18 จังหวัด ขณะนี้กำลังเรียกประวัติข้าราชการแต่ละคนที่มีสิทธิ์มาดูเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม  คุณสมบัติต้องตรงกับงาน เพราะแต่ละจังหวัดปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติไม่เหมือนกัน...??

ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้เขียนจะยังไม่ขอกล่าวถึงเพราะมีอยู่ 2 กรม ที่เปลี่ยนอธิบดีบ่อยเหลือเกินคือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ ต่อไปจะเฟ้นหา ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด...18 ตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในสายตาของผู้เขียนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้  เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ฟังจากเพื่อนที่เคยเป็นและดูองค์กร  อันดับแรกแม้แต่สำนักงานยังไม่มีเป็นของตนเองเลย งานดูเหมือนว่าจะวุ่นวายไปสักหน่อยแต่ไม่มาก เพราะจากโครงสร้างดูแล้วมีอยู่ 3 ถึง 4 ส่วน แล้วแต่จะแบ่งงาน เช่น ส่วนอำนวยการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และส่วนทรัพยากรน้ำ ในแต่ละส่วนก็มีอัตรากำลังไม่มากนักดูแลง่าย งบประมาณที่ได้รับก็มีน้อย ใครชอบสบายน่าจะรีบสมัครเข้าสรรหา แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนปรารถนาจะได้คือ ตำแหน่ง ซี 9 นี้ซิน่าสน พวกสนใจทั้งเงินและเกียรติยศต้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ แต่ก็ต้องอาศัยฝีมือไม่น้อย งานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...ยกเอางานของป่าไม้จังหวัดในอดีตมาทำ  เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานโรงค้าแปรรูปไม้ การอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสวนป่า และควบคุมเลื่อยโซ่ยนต์ การออกใบเบิกทางนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ ฯลฯ ส่วนสิ่งแวดล้อมจะยุ่งกับขยะ มลภาวะทางอากาศที่เป็นมลพิษ และส่วนทรัพยากรน้ำก็มีน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินที่เราเรียกว่าน้ำบาดาล...?

เรามาดูการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับ 9 ว่าเป็นอย่างไร ในอดีตที่ยังใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 58 และ59 จะระบุไว้และแนวทางปฏิบัติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 0708.1/ว 22  ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 พอเปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้ใช้หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกหรือประเมินไม่มีอะไรแตกต่างกันยังอยู่ในความหมายเดิมคือ เกณฑ์การประเมินมี 5 ข้อใหญ่ ดังนี้...

1.ความรู้ – ให้พิจารณาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ ภารกิจของตำแหน่งและส่วนราชการทั้งความรู้ที่ต้องใช้ในการ  ปฏิบัติงาน 25(20) คะแนน

2.ความสามารถ – ให้พิจารณาถึงความสามารถในการพัฒนานโยบาย วางแผน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาการบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา 30(20) คะแนน

3.ความประพฤติ – ให้พิจารณาถึงความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และภารกิจของส่วนราชการ 20 คะแนน

4.ประวัติรับราชการ – ให้พิจารณาถึงประวัติการรับราชการ การดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา ผลงานที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย 15(20) คะแนน

5.อื่นๆ – ให้พิจารณาจากข้อเสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตำแหน่งที่แต่งตั้งในการสัมภาษณ์ 10(20) คะแนน

ทั้ง 5 ข้อมีคะแนนแบ่งแยกตามความสำคัญรวมเป็น 100 คะแนน บางกระทรวงทบวงกรม อาจแบ่งคะแนนในแต่ละข้อไม่เหมือนกัน คณะกรรมการที่ อ.กพ.กระทรวงแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่กิน 7 คน คงจะแสวงหาข้อมูลจากใบสมัครหรือสมุดประวัติ (ก.พ.7)และสุดท้ายอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อเติมเต็มและรับฟังวิสัยทัศน์ ฉะนั้นท่านที่อาสาจะเข้าไปดำรงตำแหน่งจงเตรียมพร้อมให้ดี...

เมื่อการแข่งขันความดี ความเก่งมี กฎ กติกา มารยาท เช่นนี้แล้วขอให้ผู้แข่งขันและกรรมการทุกท่านจงปฏิบัติตนให้อยู่ในระบบคุณธรรมเพื่อจะได้คัดกรองคนดี เข้าไปบริหารองค์กร หากปราศจากซึ่ง เส้น สาย สี และเงินตรา จะประเสริฐยิ่ง...??

สำหรับผู้เขียนแล้วเคยได้รับฟังทัศนคติจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง จำสถานที่ วัน เวลา และชื่อท่านไม่ได้ นานมาแล้วตอนที่รับราชการใหม่ ท่านถามว่าคุณรับราชการใช่หรือไม่ ผู้เขียนตอบรับว่าใช่ ท่านจึงเล่าว่าท่านเกษียณราชการแล้วอยากจะให้ข้อคิดบางอย่างในการรับราชการท่านบอกว่าคุณจำไว้ให้ดีเลยว่าการปฏิบัติราชการนั้นให้ยึดสิ่งเดียวคือ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ให้แน่น ในใจก็สงสัยว่าทำไม แล้วท่านก็บอกต่อว่าเรื่องงานหนังสือ ร่างโต้ตอบ ต้องกระชับได้ใจความ ทำให้เป็นภาษาราชการให้ได้ ก่อนที่ท่านจะพูดต่อจึงถามท่านบ้างว่า ทำไมต้องยึดข้อระเบียบข้อบังคับ ท่านจึงบอกว่า ในระบบราชการนั้นบางคนอาจจะเห็นว่ามีระเบียบหยุมหยิม แต่หารู้ไม่ว่ากฎระเบียบที่เขาบัญญัติไว้นั้นได้พัฒนาจนสมบูรณ์แล้ว ให้เราเดินตามนั้นก็จะประสบความสำเร็จอาจจะช้าหน่อย ท่านยกตัวอย่างว่า ถ้าทางราชการจะให้เราเดินทางไปยังเป้าหมายคือ สนามหลวง โดยเดินทางจากกรมป่าไม้      หลวงกำหนดว่าต้องขึ้นรถเมล์ สาย 39 ก็จะถึงพอดี โดยให้เบิกงบประมาณได้ 50 สตางค์ หากเราใจร้อนพอเห็นรถสาย 34 มาก็ขึ้น และไปต่อสาย 39 ที่อนุสาวรีย์ ไปถึงสนามหลวงเช่นกัน แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 1 บาท หรือหากเราใจร้อนนั่งแท็กซี่ยิ่งไปกันใหญ่ หลวงให้ 50 สตางค์ ต้องเข้าเนื้อแต่ก็ถึงสนามหลวงเหมือนกัน เปรียบได้กับระเบียบพัสดุ หลวงให้ประกวดราคา เรากลับไปทำวิธีตกลงราคา หากกระทำโดยสุจริตก็พออภัยว่าไม่รู้ระเบียบ อาจโดนแค่ประมาทเลินเล่อ แต่ถ้ารู้แล้วทำถือว่าทุจริต ฉะนั้นบุคคลที่สมควรจะถูกคัดเลือกให้เป็นข้าราชการระดับสูง ควรมีคุณสมบัติดังยกตัวอย่างให้ดูคนที่แม่นระเบียบ เสมือนคนที่มีเข็มทิศนำทาง การที่จะเดินหลงทางย่อมมีโอกาสน้อย แต่โอกาสเข้าสู่เป้าหมายนั้นสูงนัก...??

คณะกรรมการที่ทำการคัดเลือกลองสัมภาษณ์ผู้ขันอาสาเข้าดำรงตำแหน่งดูสักหน่อยว่ามีความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ดังได้กล่าวไว้ในวรรคต้นแล้ว หากรู้จริงเรื่อง “ วิสัยทัศน์ Vision”นั้นไม่ยากเย็นเลยที่บุคคลผู้นี้จะคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้าอย่างมีเหตุผล  อีกทั้งกำหนดกลยุทธ์และวางแผนดำเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและด้านลบได้อย่างกระจ่างแจ้งแม่นยำ...???

 


Last updated: 2015-11-25 06:49:28


@ ตามล่าหา ซี 9
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ตามล่าหา ซี 9
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
917

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
915